Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

 

                                Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2023 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 18 marca 2023 roku (sobota)
o godz. 12.00 w I terminie, a o godz. 12.15 w II terminie.
Walnego Zebrania Członków – stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.
Zebranie odbędzie się w Willa Imperium ul. Opatowska 126 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad obejmuje :

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał. 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa za okres minionego roku.
4. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.

5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

9. Sprawy różne.

UWAGA!

Po części oficjalnej około godz. 14.00 przewidujemy wspólny obiad i spotkanie integracyjne. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia, najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r.

Kontakt: Jolanta Chwałek tel: 695 709 772 lub Agnieszka Cybulska tel: 723 229 777
Zarząd Towarzystwa prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich. Informacji owysokości zobowiązań udziela skarbnik Ryszard Dryjas tel: 603 609 618.

W imieniu Zarządu Towarzystwa

Jolanta Chwałek

Prezes

 

 

 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com