Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszamy na Walne Zebranie

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień  25 września 2021 roku (sobota) o godz. 11:00 w I terminie, a o godz. 11:15 w II terminie Walnego Zebrania Członków  – stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

UWAGA! Zebranie odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych (BWA) w Ostrowieckim Browarze Kultury ul. Siennieńska 54.

Porządek obrad:

  1.  Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
  2.  Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3.  Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa za okres minionego roku.
  4.  Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.
  5.  Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  6.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
  7.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań.
  8.  Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  9.  Przerwa na kawę.
  10.  Sprawy różne.

Po części oficjalnej uczestnicy Walnego Zebrania będą mogli obejrzeć  w przestrzeniach wystawienniczych BWA trzy wystawy: Ewa Gawlik „Pole widzenia”, Teresa Ślusarek „Relikty” i Rafał Urbański „Ślad cyfrowy”.

Zarząd Towarzystwa prosi Koleżanki i Kolegów o  uregulowanie wpisowego i zaległych składek członkowskich.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com