Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Szanowne Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2024 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 16 marca 2024 roku (sobota)
o godz. 1
2.30 w I terminie, a o godz. 12.45 w II terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków – stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w BUDYNKU na dziedzińcu OSTROWIECKIEGO BROWARU KULTURY przy ulicy Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Porządek obrad obejmuje :

  1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa za okres minionego roku.
  4. Złożenie sprawozdania podsumowującego XI Zjazd Absolwentów.
  5. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa z VII kadencji.
  6. Złożenie sprawozdania finansowego za okres minionego roku.
  7. Złożenie sprawozdania finansowego z XI Zjazdu Absolwentów.
  8. Złożenie sprawozdania finansowego za okres VII kadencji pracy ustępującego Zarządu.
  9. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
  10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań.
  12. Podjęcie uchwały o organizacji XII Zjazdu Absolwentów.
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  14. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
  15. Podjęcie uchwały co do tajności lub jawności głosowania.
  16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
  17. Ogłoszenie wyników wyborów.
  18. Przerwa kawowa.
  19. Ukonstytuowanie się nowych władz Towarzystwa.
  20. Przedstawienie nowych władz Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
  21. Sprawy różne.
  22. Podjęcie końcowych uchwał i wolne wnioski.

UWAGA!
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia (SMS), najpóźniej do dnia 10 marca 2024 r.

Kontakt: Jolanta Chwałek tel: 695 709 772 lub Agnieszka Cybulska tel: 723 229 777

Zarząd Towarzystwa prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich.
Informacji o wysokości zobowiązań udziela skarbnik Ryszard Dryjas tel: 603 609 618.

                      W imieniu Zarządu Towarzystwa

                              Jolanta Chwałek

                                     Prezes

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com