Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

11 czerwca zapraszamy na Walne Zebranie

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum

i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu

w dniu 11 maja 2022 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2022 roku (sobota) o godz. 12.00 w I terminie, a o godz. 12.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków – stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w hotelu Accademia, Ostrowiec Świętokrzyski, Al. 3 Maja 13A.

Porządek obrad obejmuje :

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa za okres minionego roku.

4. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.

5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań.

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

9. Sprawy różne.

UWAGA!

Po części oficjalnej około godz. 14.00 przewidujemy wspólny obiad i spotkanie integracyjne. W związku z tym prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 5 czerwca 2022 r.  tel: 695 709 772 lub 723 229 777

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com