Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

WALNE ZEBRANIE | 25.09.2021 r.

W dniu 25 września 2021 roku odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa.  Przebiegiem zebrania pokierował wybrany jednogłośnie przewodniczący, Jerzy Nowak.

W Walnym Zebraniu Towarzystwa udział wzięło 22 członków. Zgodnie z przyjętym w drodze głosowania porządkiem obrad, sprawozdanie z działaności Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim najpierw złożyła prezes Jolanta Chwałek,  a następnie skarbnik – Ryszard Dryjas.  Obecni na zebraniu nie mieli uwag ani pytań. Pozytywne zdanie o pracy zarządu w roku 2020 wyraziła koleżanka Anna Jaworska, która odczytała tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Do Sądu Koleżeńskiego w roku 2020 nie wpłynęła żadna skarga, o czym poinformowała przewodnicząca Anna Malanowska. Po wysłuchaniu sprawozdań przystąpiono do głosowania.

Zarząd Towarzystwa jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2020.

Spotkanie zakończono dyskusją o sprawach bieżących i organizacji przyszłych spotkań i inicjatyw. Podczas  zebrania podjęto również jednogłośnie uchwałę o zwolnieniu z obowiązku wpłat składek członkowskich wszystkich tych członków Towarzystwa, którzy ukończyli 80-ty rok życia.

Sobotnie zebranie zakończono koleżeńskimi rozmowami przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku.

 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com