Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Statut z 24.01.2009

Tekst jednolity od 24 stycznia 2009 roku

STATUT
TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW, WYCHOWANKÓW i PRZYJACIÓŁ
GIMNAZJUM i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwane dalej „Towarzystwem” – jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2
Terenem działalności Towarzystwa i miejscem jego siedziby jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 3
Towarzystwo ma prawo powoływania kół środowiskowych.

§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale dla prowadzenia swoich spraw może  zatrudniać na czas określony lub stale pracowników.

§ 5
Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci, sztandaru, odznak i legitymacji – zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem Towarzystwa jest :
1.integrowanie wszystkich absolwentów, wychowanków i przyjaciół byłego Gimnazjum i obecnego Liceum  Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwanego dalej „Szkołą”,
2.utrwalanie tradycji Szkoły i pamięci jej absolwentów, wychowanków i nauczycieli oraz innych pracowników,
3.udzielanie wszechstronnej pomocy w realizacji zadań Szkoły oraz aktywizowanie absolwentów,  wychowanków i przyjaciół do takiej pomocy,
4.udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej uczniom, absolwentom, wychowankom oraz aktualnym i  byłym nauczycielom i innym pracownikom Szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
5.gromadzenie środków materialnych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Towarzystwa.

§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele przez :
1.stałą współpracę ze Szkołą,
2.gromadzenie dokumentów i innych materiałów dotyczących historii Szkoły oraz życia i dokonań jej  absolwentów, wychowanków, nauczycieli oraz innych pracowników,
3.gromadzenie ewidencji osób wymienionych w punkcie 2 oraz utrzymywanie kontaktu z tymi osobami, a  także ich rodzinami,
4.prowadzenie stałej lub doraźnej działalności wydawniczej,
5.organizowanie zjazdów, spotkań, konferencji i innych imprez dla absolwentów, wychowanków, nauczycieli  i przyjaciół oraz uczniów Szkoły,
6.fundowanie lub udział w fundowaniu pomników, tablic pamiątkowych i innych trwałych pamiątek po  absolwentach, wychowankach, nauczycielach i innych pracownikach Szkoły,
7.sprawowanie opieki nad pomnikami, grobami, tablicami i innymi pamiątkami związanymi z historią Szkoły oraz  jej absolwentów, wychowanków, nauczycieli oraz innych pracowników,
8.fundowanie stypendiów oraz zasiłków finansowych i rzeczowych dla osób wymienionych w § 6 pkt 4,
9.ustalanie odznak i symboli Towarzystwa,
10.współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie niezbędnym da realizacji celów  Towarzystwa,
11.prowadzenie działalności gospodarczej stosownie do potrzeb i według zasad określonych w  obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
1.zwyczajnych,
2.wspierających,
3.honorowych.

§ 9
1.Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, o  ile korzystają z pełni praw publicznych i obywatelskich, a także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pragną czynnie realizować cele Towarzystwa.
2.Członkami zwyczajnymi mogą być też obywatele polscy po ukończeniu 16 lat, o ile są uczniami Szkoły i o ile  uzyskali pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych, z tym że :
a. małoletni członkowie nie korzystają z prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków    lub Delegatów,
b. małoletni członkowie nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa za  wyjątkiem władz koła środowiskowego grupującego takich członków.

§ 10
1.Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnych deklaracji.
2.Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka kandydat może odwołać się na piśmie do najbliższego  Walnego Zebrania Członków lub Delegatów.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do :
1.biernego i czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniami dotyczącymi małoletnich
2.udziału w zjazdach, spotkaniach, konferencjach i innych imprezach oraz wszelkich innych formach  działalności Towarzystwa,
3.korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa oraz noszenia odznak i symboli Towarzystwa,
4.zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Towarzystwa do jego władz.

§ 12
Członek zwyczajny ma obowiązek :
1.czynnego udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa,
2.przestrzegania postanowień Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Towarzystwa,
3.wpłacania wpisowego w terminie 30 dni od powiadomienia o uchwale Zarządu Towarzystwa o przyjęciu w  poczet członków,
4.regularnego opłacania składek członkowskich,
5.przestrzegania norm etycznych i honorowych.

§ 13
Członkiem wspierającym może być :
1.pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce  zamieszkania,
2.każda zbiorowość posiadająca osobowość prawną.

§ 14
1.Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,  podpisanej w odniesieniu do osób prawnych przez pełnomocnych przedstawicieli.
2.Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka wspierającego kandydat może odwołać się na piśmie do  najbliższego Walnego Zebrana Członków lub Delegatów.
3.Członkowie wspierający – osoby prawne – są reprezentowani w Towarzystwie przez swych pełnomocnych  przedstawicieli, których liczbę określa Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały stosownie do rozmiarów  zbiorowości i wkładu w działalność Towarzystwa.
4.Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i  czynnego prawa wyborczego.

§ 15
1.Osobom fizycznym, które wniosły szczególny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub poniosły  znaczne zasługi dla Szkoły, Walne Zebranie Członków lub Delegatów może na pisemny wniosek Zarządu  Towarzystwa nadać godność członka honorowego.
2.Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązków  członka zwyczajnego, za wyjątkiem obowiązku przestrzegania norm etycznych i honorowych.

§ 16
1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
a)wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
b)wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za czyn niegodny lub niehonorowy albo za  działalność na szkodę Towarzystwa lub Szkoły,
c)wykreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu nie wniesienia w terminie wpisowego, zalegania z  opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok mimo pisemnego upomnienia,  systematycznego i trwającego ponad 1 rok uchylania się od udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa  lub z powodu utraty pełni zdolności do czynności prawnych albo pełni praw publicznych i obywatelskich  przez pełnoletnich członków.
2.Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje prawo odwołania na piśmie do najbliższego Walnego Zebrania  Członków lub Delegatów.
3.Ponowne przyjęcie członka zwyczajnego, po jego uprzednim wykluczeniu lub prawomocnym skreśleniu,  wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów i nie może nastąpić przed upływem 1 roku od  daty skreślenia lub wykluczenia.

§ 17
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek :
1.wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa przez osobę fizyczną lub  pełnomocnych przedstawicieli osoby prawnej,
2.skreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa z powodu nie wniesienia w terminie wpisowego, zalegania z  opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok mimo pisemnego upomnienia lub z powodu  utraty przez zbiorowość osobowości prawnej.

§ 18
Członek honorowy może być pozbawiony tej godności wyłącznie za czyn niegodny lub niehonorowy uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Delegatów podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków lub delegatów na umotywowany pisemny wniosek Zarządu Towarzystwa lub składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 19
1.Władzami Towarzystwa są :
a. Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,
b. Zarząd Towarzystwa,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2.Kadencja władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§ 20
1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów.
2.Walne Zebranie Delegatów zwołuje się, jeśli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 150  osób pełnoletnich.
3.Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów określa Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały.
4.Wybory do Władz Towarzystwa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana w  głosowaniu jawnym spośród uczestników Walnego Zebrania Członków lub Delegatów. Członkowie Komisji  Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Skrutacyjnej na  czas wyborów tracą bierne prawo wyborcze. Podczas wyborów Walnemu Zebraniu Członków lub  Delegatów przewodniczy Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym,  jednak na wniosek Komisji Skrutacyjnej Walne Zebranie Członków lub Delegatów może podjąć uchwałę o  przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym. Kandydatów do Władz Towarzystwa może zgłosić ustnie  lub na piśmie każdy czynny członek Towarzystwa. Kandydat w tej samej formie wyraża zgodę na  kandydowanie. Dokumentacja z wyborów przechowywana jest przez Zarząd Towarzystwa.

§ 21
Do Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów należy :
a. wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b. uchwalanie kierunków i programu działalności Towarzystwa oraz budżetu,
c. dokonywanie zmian w Statucie,
d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych władz Towarzystwa,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sadu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie wniosków    tych władz,
g. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i innych sprawach wnoszonych pod obrady   Walnego Zebrania.

§ 22
1.Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Towarzystwa przed upływem  kadencji, a nadto w miarę potrzeby co najmniej raz w roku kalendarzowym, a nadto na pisemny wniosek co  najmniej 1/5 członków Towarzystwa w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.
2.W Walnym Zebraniu Członków maja prawo uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi oraz  członkowie wspierający – przy czym członkowie wspierający – osoby prawne – poprzez swoich  pełnomocnych przedstawicieli – z głosem decydującym.
3.W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z zasadami  określonymi przez zarząd Towarzystwa, a nadto członkowie honorowi i członkowie wspierający, zgodnie z  zasadą określoną w pkt 2.
4.W Walnym Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Delegatów mogą też uczestniczyć osoby zaproszone  bez prawa do głosu decydującego.
5.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów Zarząd  Towarzystwa zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem.
6.Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą  większością głosów przy obecności:
a. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
b. w drugim terminie co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania,
– w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od podjętej w tym zakresie uchwały,
c. Walnemu Zebraniu Członków lub Delegatów przewodniczy Prezes Zarządu Towarzystwa lub wskazany      przez Zarząd członek Zarządu, za wyjątkiem części poświęconej wyborom do Władz Towarzystwa.

§ 23
1.W okresie między Walnymi Zebraniami Członków lub Walnymi Zebraniami Delegatów wyłączną władzą  Towarzystwa jest Zarząd Towarzystwa.
2.Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów; liczba ta nie  może być mniejsza niż 7.
3.W skład Zarządu Towarzystwa mogą wejść wyłącznie członkowie zwyczajni, natomiast członkowie  honorowi i wpierający mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
4.Zarząd Towarzystwa wybiera spośród swoich członków prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz  określa w drodze uchwały podział czynności pomiędzy członków Zarządu.
5.Zarząd Towarzystwa może na wakujące miejsca w okresach między Walnymi Zebraniami Członków lub  Walnymi Zebraniami Delegatów dokooptować nowych członków, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 liczby  członków Zarządu.
6.Zarząd Towarzystwa może wyłonić spośród swoich członków prezydium w składzie : prezesa,  wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i upoważnić ich do wykonywania określonych zadań w imieniu Zarządu,  określając zakres tych zadań i okres upoważnienia.
7.Do zadań Zarządu Towarzystwa należy :
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków lub  Walnego Zebrania Delegatów,
c.organizowanie wszelkiej działalności Towarzystwa i kierowanie tą działalnością,
d. kierowanie finansami Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania  Członków lub Walnego Zebrania Delegatów,
e. powoływanie kół środowiskowych,
f. ustalanie zasad wyboru delegatów w sytuacji przewidzianej w § 20 pkt 2,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów oraz przedkładanie im  sprawozdań z działalności Zarządu,
h.podejmowanie innych decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków  Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub  przewodniczącego – wiceprezesa, o ile prezes jest nieobecny.
9. Zarząd zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż w odstępach trzech miesięcy od  ostatniego posiedzenia.

§ 24
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
2.Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3.Do Komisji Rewizyjnej należy :
a. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu Towarzystwa,
b. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli,
c. dokonywanie kontroli projektów budżetu i gospodarki finansowej oraz majątkowej prowadzonej przez  Zarząd Towarzystwa,
d. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków lub Walnemu Zebraniu  Delegatów, występowanie z wnioskiem w kwestii absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.
4.W celu realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo badania wszystkich dokumentów Towarzystwa  oraz może korzystać z pomocy rzeczoznawców.

§ 25
1.Sąd Koleżeński powołany jest do orzekania w kwestii odpowiedzialności organizacyjnej członków  Towarzystwa i do rozstrzygania sporów wewnętrznych.
2.Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
3.Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4.Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 – osobowym.
5.Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie  Członków lub Walne Zebranie Delegatów.
6.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary organizacyjne :
a. upomnienie,
b. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres 1 roku,
c. wykluczenie z Towarzystwa.
7.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Walnego  Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 26
1.Majątek Towarzystwa powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z  własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej.
2.Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz  korzystać z ofiarności publicznej, a także otrzymywać subwencje i dotacje z kraju i z zagranicy.

§ 27
1.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w  obowiązujących przepisach i w tym celu może tworzyć spółki prawa handlowego i prawa cywilnego oraz  uczestniczyć w takich spółkach.
2.Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie  może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 28
1.Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo jako osoba prawna.
2.Dysponentem majątku jest w imieniu Towarzystwa Zarząd Towarzystwa.
3.Dokumenty dotyczące obrotu majątkowego i finansowego, za wyjątkiem dokumentów odnoszących się  do obciążenia lub zbycia majątku nieruchomego, uzyskują moc prawną po ich podpisaniu przez 3 członków  Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
4.Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego  Zebrania Członków lub Delegatów.

§ 29
W razie rozwiązania – likwidacji Towarzystwa majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Delegatów, która określa równocześnie sposób likwidacji i wyznacza likwidatorów.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com