Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z VIII Zjazdu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

W okresie IV kadencji działalności Towarzystwa najważniejszym wydarzeniem był VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły, który odbył się w dniach 20 – 22 czerwca 2008 roku, zgodnie z wolą uczestników VII Zjazdu i na podstawie uchwały zjazdowej, podjętej 22 czerwca 2003 roku.
VIII Zjazd zgromadził 585 osób zarejestrowanych przez „biuro zjazdowe”, czyli absolwentów i wychowanków, osoby towarzyszące, oficjalnych gości, nauczycieli emerytowanych i czynnych. Stwierdzono także obecność 36 osób, którzy uczestniczyli w różnych punktach uroczystości zjazdowych bez zadeklarowanego udziału. Przed dniem rozpoczęcia Zjazdu 9 osób złożyło rezygnację, 11 nie zgłosiło się podczas trzydniowych imprez zjazdowych, przy czym 1 osoba zmarła w przeddzień zjazdu. Na podstawie dokonanych wpłat było 531 uczestników ( na podstawie podjętej przez Komitet Organizacyjny uchwały 3 osoby zostały zwolnione z opłaty zjazdowej) z roczników maturalnych 1937 do 2000 (nie zarejestrowano żadnej osoby z roczników 1938, 1970, 1995, 1996). Najliczniej reprezentowane były roczniki :

 • 1968     24 os.
 • 1974     23 os.
 • 1960     20 os.
 • 1979     20 os.
 • 1978     19 os.
 • 1983     18 os.

Wśród najstarszych wychowanków Szkoły gościliśmy: Jana Pękalskiego – matura 1937, Wiktora Jaślana, Antoniego Kierysza, Zbigniewa Włodarskiego – matura 1939, Jerzego Moniewskiego – matura 1945, Halinę Korzeniowską, Barbarę Daszkiewicz – Rudzińską, Mieczysława Kowalskiego – matura 1946. Wśród uczestników zjazdu 190 osób to mieszkańcy Ostrowca i najbliższych okolic, 395 osoby zamieszkałe w różnych częściach, kraju, natomiast z zagranicy przyjechało ogółem 21 absolwentów wraz z 6 osobami towarzyszącymi:

 • USA                6 os.  + 1 tow.
 • Niemcy          5 os.  + 1 tow.
 • Kanada          2 os.  + 1 tow..
 • Szwecja         2.os.  + 1 tow.
 • Francja          1 os.   + 1 tow.
 • Holandia       1 os.   + 1 tow.
 • Hiszpania      1 os.
 • Włochy           1 os.
 • Czechy           1 os.
 • Singapur       1 os.

W Balu Wspomnień w hotelu „Gromada” uczestniczyły 344 osoby, w tym 54 towarzyszące.

To poważne przedsięwzięcie zrealizował Komitet Organizacyjny, który zawiązał się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 05 października 2007 roku w składzie: Edmund A. Biały, Jerzy Białas, Ryszard Dryjas, Jolanta Fornalska, Andrzej Golonka, Urszula Heba, Jadwiga Jastrząb, Anna Jaworska, Justyna Nowak, Jerzy Nowak, Michał Malanowski, Krystyna Kamińska, Tadeusz Kidziński, Alicja Klus, Barbara Podsiadło, Ryszard Spotowski, Grażyna Sindalska, Zbigniew Sindalski, Ewa Stencel, Lucjan Stojek, Albert Skalski, Teresa Żelazna – Gwizd.

Należy podkreślić także współpracę wielu członków Towarzystwa i nauczycieli „Chreptowicza”, wśród których najaktywniejsi to: Państwo Edyta i Piotr Pobiegowie oraz Irena Wójcik -Kozakiewicz i Ryszard Spotowski.

Komitet Organizacyjny wraz z osobami współpracującymi odbył 17 posiedzeń (od chwili ukonstytuowania się) w siedzibie Towarzystwa i jeden raz gościnnie w Kompleksie Pałacowo – Parkowym Tarnowskich w następujących terminach :
19. 10. 2007 r.         uczestn. 14 osób
19. 11. 2007 r.                      15
07. 12. 2007 r.                      21
11. 01. 2008 r.                      20
08. 02. 2008 r.                      28
29. 02. 2008 r.                      19
14. 03. 2008 r.                      13
18.04. 2008 r.                       20
09.05.2008 r.                        20
16.05. 2008 r.                       16
27. 05. 2008 r.                      18
03. 06. 2008 r.                      25
10. 06. 2008 r.                      21
17. 06. 2008 r.                      24
18. 06. 2008 r.                członkowie „Biura Zjazdowego”
23. 06. 2008 r.                      25
18. 09. 2008 r.                      30
Członkowie Komitetu przydzieli sobie konkretne zadania, przyjęte do realizacji przez organizatorów, które wykonywali w okresie przedzjazdowym, podczas Zjazdu oraz po jego zakończeniu – do dnia 18 września 2008 roku, gdy Komitet Organizacyjny rozwiązał się na mocy podjętej uchwały.

Działania Komitetu Organizacyjnego:

 • ustalenie szczegółowego programu Zjazdu, opracowanie treści zaproszeń, deklaracji oraz przydzielenie konkretnych działań organizatorom,
 • reklama VIII Zjazdu w mediach ( lokalne gazety, Telewizja „Telkonet”, Radio Kielce)  na stronach  internetowych Towarzystwa i Szkoły,
 • organizacja „Biura Zjazdowego”, korespondencja, identyfikatory, sporządzanie list uczestników, zaproszonych gości, przygotowanie niezbędnych materiałów do rejestracji uczestników,
 • prowadzenie spraw finansowych i tzw. księgowości zjazdowej,
 • zapewnienie noclegów dla przyjezdnych gości ( ogółem zarezerwowano 81 miejsc noclegowych , w tym 75 w hotelu Gromada, 4 w Kompleksie Pałacowo – Parkowym Tarnowskich i 2 w bursie szkolnej na os. Słonecznym),
 • przygotowanie materiałów oraz redakcja publikacji zjazdowych : „Księga Wspomnień …pięć lat później” oraz „Myśli i słowa” – antologia twórczości literackiej środowiska Szkoły (w opracowanie komitetu redakcyjnego w składzie: Ewa Stencel, Grażyna Sindalska, Urszula Heba, Barbara Podsiadło, Edyta Pobiega, Piotr Pobiega, Teresa Żelazna-Gwizd; opracowanie graficzne: Zofia Słapek, Tadeusz Kurek, Norbert Rasiński). Dwutomową publikację ( wydrukowaną w Zakładach Poligraficznych „Dorand” w Starachowicach w nakładzie 1000 egzemplarzy) otrzymali uczestnicy Zjazdu w dniu rejestracji, zaproszeni goście, biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego, biblioteka WSBiP, Biblioteka Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, nauczycielskie związki zawodowe, obdarowani zostali także sponsorzy i sympatycy Szkoły. Dostępna jest również w ciągłej sprzedaży w Szkole,
 • pozyskanie sponsorów na dofinansowanie wydania publikacji (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Ostrowca, Bank Spółdzielczy, „Gazeta Ostrowiecka” i osoby prywatne: Tadeusz Wojarski, Marianna Pachniak, Alicja Klus, Jolanta i Eugeniusz Fornalscy,
 • ufndowanie tablicy pamiątkowej Towarzystwa Absolwentów w 18- tą rocznicę działalności. Projekt tablicy, jej wykonanie i montaż sfinansował kolega Tadeusz Wojarski ( matura 1961) – prezes Zakładów Odlewniczych w Gliwicach,
 • organizacja  Mszy Świętej w Kolegiacie Świętego Michała,
 • złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na grobach zmarłych Profesorów i Kolegów na wszystkich cmentarzach ostrowieckich, przy tablicach pamiątkowych, pod pomnikiem harcerzy na cmentarzu przy ulicy Denkowskiej,
 • organizacja Balu Wspomnień w hotelu Gromada oraz spotkania koleżeńskiego w Kompleksie Pałacowo – Parkowym Tarnowskich przy ulicy Kuźnia (na podstawie wydanych bonów konsumpcyjnych uczestniczyło w tym spotkaniu 430 osób) i bufetu w Szkole,
 • opracowanie i wydrukowanie pamiątkowych certyfikatów dla absolwentów do rocznika matury 1958 ,wręczonych podczas uroczystości oficjalnych (otrzymało je 61 byłych maturzystów),
 • opracowanie i wydrukowanie przewodnika po wystawie pn. „Nasi Artyści”,
 • wykonanie okolicznościowej dekoracji sali gimnastycznej i obiektu szkolnego,
 • organizacja wycieczki autokarowej z przewodnikiem pod hasłem „Nowe oblicze Ostrowca”,
 • inne niezbędne prace organizacyjne , wynikające z bieżących potrzeb (m.in. zakup pamiątek zjazdowych, zapewnienie opieki medycznej, wykonanie okazjonalnej pieczęci zjazdowej, opracowanie scenariusza ceremoniału zjazdowego).

Komitet Organizacyjny oraz osoby współpracujące z nim (nauczyciele, uczniowie, członkowie Towarzystwa) wywiązali się wzorowo z powierzonych zadań, których realizację uczestnicy VIII Zjazdu ocenili bardzo wysoko. Świadczą o tym liczne pisemne i ustne podziękowania oraz gratulacje. Komitet Organizacyjny Zjazdu wystosował pisemne podziękowania do sponsorów oraz osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w organizację Zjazdu.

W załączeniu :

 1. Uchwała VIII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., podjęta w dniu 22 czerwca 2008 roku.
 2. Rozliczenie finansowe Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu w dn. 20 – 22 czerwca 2008 roku.

Za Komitet Organizacyjny VIII ZJAZDU
Ewa Stencel

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com