Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z V kadencji

V kadencja Zarządu Towarzystwa Absolwentów LO im. J. Chreptowicza trwała 5 lat – od 18.10.2008r. do 19.10.2013r.

Na podstawie par.23 ust.1,2,3,4 oraz par.24 ust.1,2 i par.25 ust.1,2,3 Statutu Towarzystwa, w wyniku głosowania 18.10.2008r., nowe władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Towarzystwa:

Jolanta Fornalska – prezes Zarządu

Edmund Andrzej Biały i Ryszard Dryjas – wiceprezesi

Grażyna Sindalska – skarbnik, Anna Jaworska – sekretarz.

Członkowie Zarządu:

Ewa Stencel ( zmarła 11.11.2012r.), Tadeusz Kidziński, Urszula Heba, Edyta Pobiega, Ryszard Spotowski ( zrezygnował z pracy w Zarządzie ze wzgl. zdrowotnych –lipiec 2011r.).

Komisja Rewizyjna:

Michał Malanowski-przewodniczący

Teresa Piasecka, Anna Rolska, Stanisław Klusek- członkowie.

Sąd Koleżeński:

Lucjan Stojek-przewodniczący

Jadwiga Małgorzata Jastrząb, Anna Malanowska- członkowie.

Obecnie Towarzystwo liczy 126 osób oraz 4 Członków Honorowych.

W roku 2008 odbyły się dwa spotkania nowego Zarządu, w roku 2009- 12 oraz 3 Walne Zebrania Członków i 3 spotkania integracyjne. W 2010r.odbyło się 16 posiedzeń Zarządu oraz 3 Walne Zebrania Członków i 3 spotkania integracyjne. W 2011 r. Zarząd zebrał się 10 razy, odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i jedno spotkanie integracyjne. W 2012r. odbyło się 16 posiedzeń Zarządu, 2 Walne Zebrania Członków i jedno spotkanie integracyjne. W bieżącym roku Zarząd spotkał się 16 razy, odbyły się dwa Walne Zebrania Członków oraz w dniach 28.06.-30.06.– IX Zjazd Absolwentów.

Wszystkie posiedzenia i zebrania V kadencji Zarządu i członków Towarzystwa są udokumentowane w protokołach znajdujących się w dokumentacji Zarządu Towarzystwa.

Plan pracy nowego zarządu opierał się na wielu dotychczas sprawdzonych działaniach a także na nowych pomysłach.

W 2009r. Zarząd zajmował się głównie zatwierdzeniem zmian w Statucie Towarzystwa przez Sąd Rejonowy (KRS) w Kielcach oraz działaniami związanymi z projektem budowy Hali sportowej przy Szkole. Niestety, nasza inicjatywa dotycząca budowy Hali, nie przyniosła rezultatów. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłości. Zajęliśmy się realizacją pomysłu ufundowania sztandaru a także spełnienia uchwały VIII Zjazdu-wykonania popiersia J.L. Chreptowicza.

W związku ze zbliżającym się IX Zjazdem Absolwentów i 100-leciem Szkoły, 4 marca 2010r.,lata 2010-2013 zostały ogłoszone przez Dyrektora Szkoły i prezesa Zarządu Towarzystwa Absolwentów „Latami Chreptowiczowskimi”.

Na początku czerwca 2010r. postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę „Śladami Joachima Chreptowicza”, aby lepiej poznać postać naszego patrona. Nasza podróż zaczęła się od Sztabina- miejscowości niedaleko Augustowa, której nazwę nadał Joachim Chreptowicz dostosowując ją do rozwijającego się przemysłu. Miejscowość doprowadził do rozkwitu wnuk Joachima – Karol Brzostowski. Niestety, po Jego śmierci Sztabin tracił na znaczeniu. Przy sztabińskim kościele znajduje się jedyny w Polsce pomnik Joachima Chreptowicza (ufundowany przez wnuka), natomiast popiersie Karola Brzostowskiego usytuowane jest na placu obok kościoła. Najbardziej interesował nas pomnik patrona gdyż chcieliśmy odwzorować go w planowanym w Szkole popiersiu. W Augustowie okazało się, że pamięć o naszym patronie i jego potomnych jest wciąż żywa – przypominają o tym np. nazwy ulic. Kolejne dwa dni spędziliśmy w stolicy Litwy. Wilno słynie z pięknych zabytków, które oglądaliśmy z wielką przyjemnością. Dla nas ważna była XVIII-wieczna tablica pamiątkowa Chreptowiczów ufundowana swoim krewnym przez Joachima. Interesujące było spotkanie z redaktorem naczelnym „Czasu”, wydawcą tygodnika „Nasz Czas” – panem Ryszardem Maciejkiańcem. Ta oficyna wydawnicza opublikowała książkę Krzysztofa Trackiego „Ostatni Kanclerz Litewski – Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego”. Otrzymaliśmy od pana Ryszarda ok.100 egzemplarzy interesującej książki o naszym patronie. My wręczyliśmy materiały promocyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i Urzędu Miasta w Ostrowcu. Wcześniej, w marcu 2010r., gościliśmy w Ostrowcu autora publikacji, pana dr Krzysztofa Trackiego, który wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat postaci i działalności J. Chreptowicza.

Dużym wyzwaniem dla środowiska „chreptusów” było ufundowanie przez absolwentów własnego sztandaru Towarzystwa. Projekt wykonał Norbert Rasiński , natomiast motto „Wierni przyjaźni, tradycji i historii Szkoły” zaproponowała Ewa Stencel. Pieczę nad zamówieniem i wykonaniem sztandaru sprawował Tadeusz Kidziński. Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 18 czerwca 2010r. w czasie obchodów jubileuszu 20-lecia działalności Towarzystwa.

Uroczystość jubileuszu rozpoczęła się od przedstawienia zaproszonych gości, min. posła Zbigniewa Pacelta (wychowanka Szkoły),przedstawicieli samorządu-starostę i prezydenta, najstarszego absolwenta Jana Pękalskiego (matura1937, pierwszego Honorowego Członka Towarzystwa), liczne grono członków Towarzystwa i jego sympatyków. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Towarzystwa. Kolega E.A. Biały omówił w interesujący sposób historię Towarzystwa Absolwentów. Uhonorowano aktywnych członków Towarzystwa okolicznościowymi dyplomami i pamiątkowymi filiżankami. Następnie kol. Tadeusz Kidziński przedstawił Sztandar jako symbol Towarzystwa (par.5 Statutu) i przypomniał okoliczności jego ustanowienia i ufundowania –z darowizn absolwentów. Prezes Zarządu Towarzystwa odczytała Uchwałę Zarządu o powołaniu Pocztu Sztandarowego: „ Zarząd Towarzystwa powołuje do Pocztu Sztandarowego Członków Tow. w osobach i składzie: Chorążego- kol. Dariusza Kaszubę oraz koleżanki Elwirę Maciejko i Ewę Bińczak”. Nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru przez przedstawicieli fundatorów (M. Pachniak, T. Wojarskiego i K. Tarnowskiego) Zarządowi Towarzystwa (E. Stencel, E.A. Biały i J. Fornalska) a następnie Pocztowi Sztandarowemu. Chorąży Dariusz Kaszuba złożył ślubowanie i ucałował sztandar. Kol. G. Sindalska odczytała listę fundatorów, po czym odbył się ceremoniał symbolicznego „wbijania gwoździ” w pamiątkową, drewnianą księgę. Po wyprowadzeniu sztandaru głos zabrali zaproszeni goście gratulując członkom Towarzystwa pięknego jubileuszu a następnie odbył się koncert młodzieży ( przygotowany przez U.Hebę i E.Pobiegę). Nastąpiło zakończenie oficjalnych uroczystości w Szkole a wieczorem spotkaliśmy się w parku Pałacyku Tarnowskich, gdzie przy grillu bawiliśmy się do północy.

Na zebraniu Zarządu w październiku 2010r.podjęto uchwałę o ustaleniu drugiego składu Pocztu Sztandarowego, w skład którego weszli: Chorąży- Cezary Spotowski oraz koleżanki Elwira Maciejko i Anna Ruman.

7 listopada 2010r. o godz.9, w Kolegiacie Św.Michała, odbyła się Msza Święta, na której został poświęcony nasz sztandar. Uroczystość, której scenariusz opracowała kol. Teresa Żelazna-Gwizd, odbyła się dzięki współpracy członków Towarzystwa oraz dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły. Sztandar Towarzystwa uświetnił Dzień Wojska Polskiego a także pogrzeby Jana Pękalskiego i Ewy Stencel.

Zaczęliśmy się przygotowywać do realizacji uchwały z VIII Zjazdu Towarzystwa, dotyczącej wykonania popiersia patrona Szkoły. Zarząd przedstawił wniosek do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o podjęcie uchwały o następującej treści: „Walne Zebranie Członków Towarzystwa akceptuje wzór popiersia J.L. Chreptowicza przedstawiony w makiecie zaprezentowanej 18 czerwca 2010r. podczas obchodów 20-lecia Towarzystwa przez kol. T. Wojarskiego i upoważnia Zarząd Towarzystwa do podjęcia dalszych działań zmierzających do wykonania zgodnego z tą makietą oryginału popiersia oraz umieszczenia go na terenie Szkoły przed rozpoczęciem IX zjazdu Absolwentów, podczas którego – na 100-lecie Szkoły – powinno nastąpić uroczyste jego odsłonięcie.” Na Walnym zebraniu w dniu 19.11.2010r. wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Popiersie zostało uroczyście odsłonięte w czasie IX Zjazdu Absolwentów – 29.06.2013r.

Nasze liczne spotkania członków Zarządu najczęściej odbywały się w Szkole, natomiast Walne Zebrania Członków miały miejsce: w Pałacyku Tarnowskich, w Hotelu „Gromada”, w restauracji „Ziemiańska”, w Muzeum Historyczno-Archeologicznym, w Rezerwacie „Krzemionki”, w Biurze Wystaw Artystycznych. W naszych imprezach: „Bal Chreptusów”, „Karnawał Chreptusów”, „Powitanie Jesieni” czy „Majówka Chreptusów”, odbywających się 2-3 razy w roku, uczestniczyło zawsze ok. 80 członków i sympatyków Towarzystwa. Przy świetnej oprawie muzycznej, bardzo dobrym menu i wspaniałej atmosferze bawiliśmy się najczęściej do „białego rana”.

Od kilku już lat odbywają się spotkania poszczególnych roczników maturzystów. To tworzenie mocnych więzi oraz integracja środowiska „Chreptusów”. W czerwcu spotykają się maturzyści z 1953r. Ich spotkania, organizowane przez Tadzika Kidzińskiego, są wspaniałe i niepowtarzalne. Szanowni absolwenci każdego roku sadzą przed Szkołą drzewko – jest ich tam już kilka.W 2011r. było również spotkanie maturzystów z rocznika 1954 (organizacja Mirosława Rusinowicz) oraz odnowienie matury rocznika 1961, które organizowali Edmund A. Biały, Michał Malanowski, Daniela Stawińska, Anna Malanowska, Barbara Rup i Teresa Piasecka.

Spotkania rocznika 1969, które zorganizowali Krzysztof Tarnowski i Ania Jaworska , odbyły się w lipcu 2009r. i październiku 2010r. w Pałacyku Tarnowskich.

Działalność Towarzystwa V kadencji, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się wokół bieżącego życia Szkoły i społeczności uczniowskiej, reagując na jej potrzeby..

Obecny Zarząd kontynuował przyznawanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych absolwentów klas maturalnych. W latach :2008/09 stypendium otrzymali Anna Skóra i Sylwester Błaszczuk, 2009/10 – Mariusz Łatkowski, 2010/11- Katarzyna Pobiega, Jędrzej Kiljański, Przemysław Wolak i Mateusz Słowik, 2011/12 – Michał Psyk i Mikołaj Psyk, 2012/13- Natalia Tokarz. W roku 2013 przyznaliśmy stypendia naukowe już po raz 10. Razem z Towarzystwem stypendia te współfinansowali: poseł Zbigniew Pacelt (wychowanek), maturzyści z rocznika 1953, Andrzej Mazurek (matura 1966) oraz inni absolwenci.

Przyznajemy również stypendia tzw. stołówkowe, które otrzymują w formie obiadów uczniowie zdolni, mający trudną sytuację materialną. Łącznie przyznano 16 stypendiów stołówkowych.

Towarzystwo przyznało wiele nagród w licznych konkursach organizowanych przez Szkołę: historycznych np. „Wiedzy o J.Chreptowiczu i epoce w której żył”, Bitwie Kapel czy konkursie literackim wg. pomysłu Ewy Stencel. W konkursie (rok 2012) „ Moja szkoła, moja młodość, moja przyszłość” wzięło udział wielu uczniów i absolwentów. Jury pod przewodnictwem Ewy Stencel przyznało dwa drugie miejsca: Kornelii Wiśniewskiej (kl.IIc) i Jędrzejowi Kiljańskiemu (absolwent) oraz dwa wyróżnienia: Dorocie Wojciechowskiej (kl.Ic) i Agnieszce Sadrak (kl.IIIa).

Grupa absolwentów: Zenon Mazur (matura 1962), Krzysztof Tarnowski (matura 1969), E.A.Biały (matura 1961) oraz Michał Malanowski (matura 1961) ufundowali nagrodę-stypendium im. Profesor Janiny Bińczak. W 2012r. stypendium to otrzymały: Paulina Jackowska (kl.IIIe) i Karolina Połetek (kl.IIa).

W czerwcu 2012r. nasze Towarzystwo sfinansowało przejazd uczniów na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie w Gdańsku.

Członkowie Towarzystwa brali udział w spotkaniach literackich naszych uzdolnionych koleżanek. Małgosia Jastrząb zaprezentowała kolejny tomik swojej poezji, natomiast Ewa Stencel – książkę wspomnieniową „Jedno i to samo drzewo…”.

Więzi pokoleniowe i kontakty z dawnymi profesorami były kolejnym ważnym aspektem naszych działań w celu integracji środowiska szkolnego „Chreptowicza”. Staraliśmy się pamiętać o naszych czcigodnych Profesorach – w lipcu 2010r. uczciliśmy 90-tą rocznicę urodzin Prof. Zofii Świątkiewicz, w kwietniu 2009r. składaliśmy życzenia Prof. Stanisławowi Kluskowi i Prof. Jerzemu Kościuszce z okazji 80-tej rocznicy urodzin. W styczniu 2013r. uroczyście obchodziliśmy 80-tą rocznicę urodzin Dyr. Lucjana Stojka. W kwietniu tego roku pamiętaliśmy o 60-tej rocznicy urodzin Dyrektora Szkoły- Jerzego Nowaka.

17.03.2012r. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podjęło uchwałę o nowych wysokościach składek członkowskich: dla pracujących- nie mniej niż 3,50zł/miesiąc, dla emerytów i rencistów- nie mniej niż 2,50zł/miesiąc, wpisowe- nie mniej niż 25zł.

Członkowie Towarzystwa podejmują się opieki nad mogiłami zmarłych osób związanych ze Szkołą (osobą odpowiedzialną za to zadanie jest Tadeusz Kidziński) . Tradycyjnie przed Dniem Święta Zmarłych nasi członkowie wspólnie z uczniami porządkują mogiły, na których zapalamy znicze i składamy kwiaty. Każdego roku w Dniu Patrona Szkoły- 4 marca, przy Pomniku Harcerzy znajdującym się na ul. Denkowskiej składane są kwiaty i zapalane znicze. Rozstania na zawsze są, niestety, wpisane w naszą rzeczywistość i dotyczy to również grona związanego z Towarzystwem i ze Szkołą. W ostatnim czasie odeszli od nas: prof. Janina Bińczak, prof. Zofia Świątkiewicz, kol. Jan Pękalski, kol. Krzysztof Golonka, dyrektor Eugeniusz Chmielewski, kol. Eleonora Wawrzyniak, kol. Janusz Mendyk, kol. Marek Gomuła, kol. Wojciech Klusek, kol. Prezes Ewa Stencel, kol. Bogdan Wieczorek, kol. Hanna Plaskota, kol. Ewa Burda-Czubaszek, kol. Magdalena Zamilska. We wszystkich tych smutnych uroczystościach zaznaczyliśmy naszą obecność w formie ostatniego pożegnania, kwiatów i zniczy na mogiłach.

Szereg informacji o pracy Towarzystwa ukazywało się w lokalnych mediach: „Echu Ostrowieckim”, „Gazecie Ostrowieckiej”, „Wiadomościach Świętokrzyskich” a także Ostrowiec TV i LTK Krzemionki. Informacje o działalności Towarzystwa i pracy Zarządu znajdują się na naszej stronie internetowej: www.chreptusy.ostrowiec.info.

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Absolwentów pracował w okresie 24.11.2012r.–13.09.2013r.i odbył 16 spotkań. Jego działania obejmowały szereg przedsięwzięć, które szczegółowo są opisane w sprawozdaniu z działalności Komitetu, stanowiącym załącznik nr 1 tego sprawozdania. Ogromne podziękowania należą się sponsorom naszych działań a także członkom Komitetu Organizacyjnego , którzy pracując z ogromnym zaangażowaniem, przyczynili się do sprawnej organizacji Zjazdu. Członkowie Komitetu Organizacyjnego otrzymali pisemne podziękowania za aktywny udział w jego pracach. Bardzo interesujące były prezentacje naszych gości- dr Krzysztofa Trackiego i dr Piotra Gołdyna. Na uwagę zasługuje również profesjonalne, perfekcyjne i dowcipne prowadzenie Zjazdu przez kol. Grzegorza Świercza, za co serdecznie dziękujemy. Grzegorzowi dziękujemy również za zorganizowanie spotkania przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w Radiu Kielce w dn.25.06.2013r. Mieliśmy możliwość opowiedzieć w godzinnej audycji „na żywo” o historii naszej Szkoły, pracy Towarzystwa Absolwentów i o jubileuszowym zjeździe.

Rozliczenie finansowe IX Zjazdu stanowi załącznik nr 2 tego sprawozdania.

Zarząd naszego Towarzystwa składa szczególne podziękowania dla Tadeusza Wojarskiego (matura 1961), Honorowego Członka Towarzystwa, za ogromną pomoc – w tym wykonanie projektu i samego popiersia naszego patrona.

Dziękujemy również Andrzejowi Zajączkowskiemu (matura 1960), Honorowemu Członkowi Towarzystwa, za wieloletnie wspomaganie Towarzystwa w realizacji statutowych zadań, a zwłaszcza remont pomieszczenia na potrzeby Towarzystwa. Pomieszczenie magazynowe zostało udostępnione przez dyrekcję Szkoły w 2012r. Po remoncie udało się je zagospodarować- wykonano szafy i stół, przyklejono folię antywłamaniową, zawieszono szafę ze sztandarem, umieściliśmy w nim publikacje zjazdowe i dokumenty Towarzystwa.

Podziękowania kierujemy także dla Norberta Rasińskiego (matura 1993) za opracowanie licznych projektów artystycznych- wykonanie projektu sztandaru Towarzystwa, medalu i znaczka oraz koncepcji ustawienia popiersia patrona w budynku Szkoły.

Serdecznie dziękujemy naszym koleżankom i kolegom absolwentom, ludziom „gorących serc”, za liczne darowizny, bez których nie moglibyśmy w pełni realizować naszych celów statutowych.

Zarząd serdecznie dziękuje za sympatyczną i twórczą współpracę z Dyrekcją Szkoły- Jerzym Nowakiem i Piotrem Pobiegą a także, z członkami grona pedagogicznego, którzy w dużej części należą do Towarzystwa.

Bardzo dziękuję za systematyczną pracę i ogromne zaangażowanie członkom Zarządu Towarzystwa Absolwentów tej kadencji. Andrzejowi Białemu- za ciekawe pomysły, ogromne i inspirujące zaangażowanie w naszą pracę. Rysiowi Dryjasowi- za twórcze opracowanie pism i tekstów, prowadzenie spraw „ informatycznych”. Grażynce Sindalskiej – za to, że jest wspaniałym skarbnikiem , organizatorką spotkań integracyjnych. Ani Jaworskiej – za pilne protokołowanie, pisanie i wysyłanie korespondencji. Uli Hebie- za ciekawe i ważne spostrzeżenia, pomysły i uwagi, ogromną pracowitość i sumienność.. Edycie Pobiedze – za inspirujące uwagi, dociekliwość i przenikliwość, za pomoc „informatyczną”. Tadziowi Kidzińskiemu – za pracowitość, podejmowanie się i wykonywanie rzeczy trudnych i skomplikowanych.

Dziękuję koleżankom Urszuli Hebie i Barbarze Podsiadło za to, że zgodziły się podjąć bardzo trudnej roli redagowania naszej nowej publikacji, której scenariusz opracowała Ewa.

Ustępujący Zarząd Towarzystwa w okresie V kadencji realizował cele statutowe z odpowiedzialnością, zaangażowaniem i troską o rzetelne gospodarowanie finansami. Szczegółowe sprawozdanie finansowe, obrazujące gospodarkę finansową majątkiem Towarzystwa, opracowane przez skarbnika kol. Grażynę Sindalską za okres V kadencji, stanowi załącznik nr 3 niniejszego sprawozdania. Podobnie jak poprzednio, Towarzystwo nie korzystało z żadnych dotacji ani subwencji i było samowystarczalne finansowo. Nie zaciągnęło tez żadnych długów ani nie przyjęło żadnych zobowiązań majątkowych bądź finansowych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej V kadencji to załącznik nr 4 sprawozdania.

W związku z tym, że nie skierowano żadnych spraw do Sądu Koleżeńskiego V kadencji, nie podejmował on żadnych działań w tej kadencji- nie ma więc sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego V kadencji.

Uważamy, że cele, jakie postawił nam poprzedni Zarząd, tj. pozyskiwanie nowych członków oraz godna realizacja IX Zjazdu w 100-lecie istnienia Szkoły- zostały zrealizowane. Zrealizowaliśmy również uchwały z VIII Zjazdu.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów .

2. Sprawozdanie finansowe Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów.

3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Towarzystwa Absolwentów V kadencji.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Prezes Zarządu

Jolanta Fornalska

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com