Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z IX Zjazdu

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Absolwentów LO im. Joachima Chreptowicza rozpoczął swoją działalność 24 listopada 2012r. W jego skład weszły następujące osoby: Jerzy Białas, Edmund Andrzej Biały, Maria Bryła, Jolanta Chwałek, Ryszard Dryjas, Jolanta Fornalska, Urszula Heba, Jadwiga Jastrząb, Anna Jaworska, Dariusz Kaszuba, Tadeusz Kidziński, Stanisław Klusek, Marek Komornicki, Renata Kowalska, Michał Malanowski, Sławomir Miszczuk, Jerzy Nowak, Justyna Nowak, Ireneusz Ożdżyński, Teresa Piasecka, Aneta Pierścińska-Maruszewska, Edyta Pobiega, Piotr Pobiega, Barbara Podsiadło, Norbert Rasiński, Jerzy Rusak, Mirosława Rusinowicz, Grażyna Sindalska, Zbigniew Sindalski, Stefan Albert Skalski, Cezary Spotowski, Lucjan Stojek, Jolanta Woźniak, Marek Wójcicki, Aleksander Zawolik, Teresa Żelazna-Gwizd.

 

Działania Komitetu Organizacyjnego obejmowały:

 • Ustalenie szczegółowego programu Zjazdu, opracowanie treści zaproszeń i deklaracji oraz przydzielenie konkretnych działań organizatorom (odpowiedzialny E.A. Biały, osoby współpracujące-prezydium Komitetu).

 • Reklama IX Zjazdu w mediach-Gazeta Ostrowiecka, Echo Dnia/Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie, Ostrowiec Extra, Gazeta Wyborcza, Radio Kielce, TVP o.Kie1ce, Ostrowiec TV~ Lokalna TV Krzemionki oraz druk banerów (odpowiedzialna J.Fornalska i Komitet obchodów 100-lecia, osoby współpracujące- G.Świercz, E.A.Biały, Jerzy Nowak, U.Heba, B. Podsiadło, M.Kalita, S.Miszczuk).

 • Organizacja Biura Zjazdowego, korespondencja, identyfikatory, sporządzanie list uczestników, zaproszonych gości; przygotowanie materiałów koniecznych do rejestracji uczestników (osoba odpowiedzialna R.Dryjas, osoby współpracujące- A.Jaworska, G.Sindalska, J.Woźniak, R~Kowalska, M.Bryła, Jus~Nowak, T.Piasecka, J. Białas, C. Spotowski, M .Jastrząb).

 • Prowadzenie spraw finansowych i tzw~księgowości zjazdowej (osoba odpowiedzialna G.Sindalska).

 • Organizacja Pleneru Chreptusów (osoba odpowiedzialna D.Kaszuba i G.Sindalska, osoby współpracujące –  J. Fornalska, L Stojek, M. Malanowski, A.Zawolik, T.Kwiatkowski, C. Skalmierski).

 • Organizacja Mszy Świętej w Kolegiacie Świętego Michała (osoba odpowiedzialna T.Żelazna-Gwizd).

• Organizacja Balu Wspomnień w Hotelu Accademia (osoby odpowiedzialne G. i Z. Sindalscy).

• Przygotowanie materiałów oraz redakcja publikacji zjazdowej: ‚„Księga

Wspomnień…raz na 100 lat” (osoby odpowiedzialne E.Stencel, U.Heba, B. Podsiadło, osoby współpracujące- P. Pobiega „G.Sindalska,T.Żelazna-Gwizd, A. Pierścińska-Maru- szewska).

 • Przygotowanie i nadzorowanie wykonania medalu pamiątkowego (osoby odpowiedzialne T.Kidziński, N.Rasiński, osoby współpracujące- J.Woźniak).

 • Przygotowanie popiersia patrona, galerii dyrektorów, wystaw, nagłośnienia itp.(osoby odpowiedzialne E.A.Biały, N.Rasiński, osoby współpracujące- T.Wojarski, A.Zajączkowski, U. Heb~, J. Chwałek, S.Miszczuk).

 • Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na grobach zmarłych osób związanych ze Szkołą na wszystkich ostrowieckich cmentarzach, pod pomnikiem harcerzy przy ul . Denkowskiej, przy tablicach pamiątkowych (osoba odpowiedzialna T. Kidziński, osoby współpracujące- Jus.Nowak, S.Klusek, L.Stojek).

 • Opracowanie i wydrukowanie pamiątkowych certyfikatów odnowienia matury dla roczników matura „59-63″ (osoby odpowiedzialne E.i P.Pobiega, osoby współpracujące- G.Sindalska).

 • Pozyskiwanie sponsorów ( osoby odpowiedzialne J.Fornalska, G.Sindalska, osoby współpracujące- E.A. Biały, G. Świercz, J .Białas).

 • Opieka medyczna, bezpieczeństwo uczestników zjazdu (osoby odpowiedzialne J.Rusak, E.A.Biały, R.Dryjas).

 • Organizacja wykładów: dr Krzysztofa Trackiego o J.Chreptowiczu oraz dr Piotra Goldyna o dyrektorze Szkoły Sławomirze Czerwińskim (osoba odpowiedzialna J.Fornalska, osoby współpracujące- M.Wójcicki, B.Podsiadło, G.Sindalska)

 Bardzo istotną sprawą było pozyskanie sponsorów dla naszych działań. Jako pierwszych należy wymienić fundatorów popiersia patrona Szkoły oraz postumentu: Tadeusza Wojarskiego (matura „61”) i Andrzeja Zajączkowskiego (matura „60”) a także Norberta Rasińskiego (matura „93”), który wykonał projekty artystyczne okolicznościowego medalu i znaczka oraz zaprojektował ustawienie popiersia patrona w budynku Szkoły.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, uzyskaliśmy dotację celową w wysokości 5 000zł na realizację zadania pn.: Wydanie publikacji „Księga Wspomnień.. .raz na 100 lat”.

Kolejnym sponsorem, który dofinansował wydanie pamiątkowego, okolicznościowego medalu był Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

 W realizacji naszych zamierzeń zjazdowych pomogli nam: Prezydent Miasta Ostrowca Św., Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, Prezesi Grupy Ożarów S.A. i Siemens. Wsparli nas również: Burmistrz Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz Wójt Gminy Bodzechów.

 W sumie wartość przekazanych środków wyniosła 20 800 zł brutto, netto ok.17 600 zł (sprawozdanie finansowe stanowi zał.nr 2 do tego sprawozdania).

 Dużą pomoc otrzymaliśmy od Prezesa PKS S.A. Ostrowiec Sw. (autobusy tej firmy umożliwiły nam przejazdy na Plener Chreptusów i powroty z imprezy) oraz od firmy Signal, która podarowała nam art. biurowe na kwotę 1 600 zł brutto.

 Dzięki staraniom Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu oraz Komitetu Jubileuszu, życzenia dla uczestników przekazał Prezydent RP- Bronisław Komorowski wraz z prezentami dla Szkoły.

 W podziękowaniu wręczyliśmy wszystkim sponsorom oraz zaproszonym gościom i przedstawicielom mediów – pamiątki zjazdowe.

 Przewodniczącym IX Zjazdu Absolwentów był kol. Grzegorz Świercz (matura „78”), który wywiązał się z powierzonej funkcji bardzo dobrze. Kolega prowadził zjazd w sposób profesjonalny, perfekcyjny i dowcipny. Dzięki staraniom Grzegorza mogliśmy wziąć udział w audycji „na żywo” w Radiu Kielce (25.06.2013r.) i opowiedzieć o naszej Szkole, działalności Towarzystwa Absolwentów i zbliżającym się Zjeździe.

 Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: przewodnicząca- Jolanta Chwałek, członkowie- E.A.Biały i Krzysztof Borkiewicz. Opracowano Uchwałę IX Zjazdu (stanowi ona załącznik nr I do tego sprawozdania).

Bardzo interesujące były wykłady naszych gości- dr K.Trackiego o J.Chreptowiczu i dr P.Gołdyna o jednym z pierwszych dyr. Szkoły-S.Czerwińskim.

 Biuro Zjazdowe działało w okresie poprzedzającym IX Zjazd Absolwentów na 100-lecie Szkoły poprzez: umieszczanie bieżących ogłoszeń na stronie internetowej Towarzystwa o terminie zjazdu, sposobach rejestracji uczestników i kosztach uczestnictwa, wysyłanie zaproszeń do absolwentów za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku znanych adresów e-mail, listów pocztowych oraz kontaktów osobistych.

 Biuro zarejestrowało łącznie 602 osoby, w tym 70 osób towarzyszących. Oceniamy, że na różnych etapach uroczystości przybyło poza rejestracją łącznie około 100 osób, w tym zaproszeni goście.

Liczby te pozwalają wysnuć wniosek, że we wszystkich uroczystościach IX Zjazdu i obchodów 100-lecia Szkoły wzięło udział około 700 osób.

 Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych (602) aż 509 osób zadeklarowało udział w spotkaniu plenerowym na Krzemionkach (447 osób+50 os. tow.+12 naucz. em).

W Balu Wspomnień wzięło udział 247 osób (w tym 40 os. tow.).

 Na podstawie nadesłanych deklaracji ustalono, że wśród uczestników znaleźli się maturzyści z roczników od 1939 do 2012. Nikt nie zgłosił się z roczników 2001 do 2011.

Od 1945 do 2000 każdy rocznik miał przynajmniej po 1 reprezentancie i 1 z rocznika 2012.

Najliczniej reprezentowane były roczniki:

 • 1969 i 1979 po 26 osób,
 • 1978 24 osób,
 • 1971 20 osób,
 • 1966 18 osób
 • 1953-16 os., 1957- 19 osób.

 Wśród zarejestrowanych uczestników 282 osoby  (249 os. + 33 os. tow.)  to mieszkańcy Ostrowca i okolic, 16 osób przybyło z zagranicy, w tym:

 • Niemcy — 4,
 • Kanada — 3 + 1 os. tow.,
 • USA — 3,
 • Australia — 1,
 • Austria — 2 (+ 2 os. nie rejestr.),
 • Czechy — 1,
 • Szwajcaria — 1,
 • Singapur — 1.

 Kierownik Biura Zjazdowego odebrał drogą elektroniczną około 200 deklaracji uczestnictwa w uroczystościach zjazdowych i potwierdzeń dokonania wpłat pieniężnych na konto Towarzystwa udzielając jednocześnie odpowiedzi na każdy e-mail.

 Z wysłanych za pośrednictwem poczty listów (ok.900 szt.)- zwrócono łącznie 44 z zaproszeniami, w tym z następującymi adnotacjami:

 • adresat zmarł —4,
 • adresat wyprowadził się — 12,
 • adresat nieznany bądź adres nieprawidłowy — pozostałe.

 Komitet Organizacyjny oraz osoby współpracujące z nim (nauczyciele, uczniowie, członkowie Towarzystwa ) wywiązali się bardzo dobrze z powierzonych zadań. Uczestnicy IX Zjazdu pozytywnie ocenili pracę osób zaangażowanych w organizację wspólnego przedsięwzięcia. Świadczą o tym liczne pisemne i ustne podziękowania oraz gratulacje.

 Załączniki:

1. Uchwała IX Zjazdu Absolwentów LO im. J.Chreptowicza

2. Rozliczenie finansowe Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu.

                                                                                                          Za Komitet Organizacyjny IX Zjazdu

                                                                                                                     Jolanta Fornalska

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com