Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z IV kadencji

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa
z działalności za okres od dnia 27 marca 2004 roku do dnia 18 października 2008 roku

Objęty niniejszym sprawozdaniem okres IV kadencji władz Towarzystwa trwał od 27 marca 2004 roku do 18 października 2008 roku i obejmował 4 – letnią kadencję ustanowioną na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Towarzystwa (przedłużoną o kilka miesięcy z racji zorganizowanego w czerwcu VIII Zjazdu Absolwentów).

27 marca 2004 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków Towarzystwa, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.

W wyniku głosowania nowe władze Towarzystwa (na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3, 4 i § 24 ust. 1, 2 Statutu) ukonstytuowały się następująco:

I. Zarząd Towarzystwa

1. prezes Ewa Stencel
2. wiceprezes Edmund Andrzej Biały
3. wiceprezes Ryszard Dryjas
4. skarbnik Andrzej Golonka
5. sekretarz Krystyna Kamińska
6. członek Grażyna Sindalska
7. członek Justyna Nowak
8. członek Alicja Klus
9. członek Tadeusz Kidziński

II. Komisja Rewizyjna

1. przewodniczący Michał Malanowski
2. z- ca przewodn. Anna Rolska
3. członek Teresa Wiewiór – Piasecka

III. Sąd Koleżeński

1. przewodniczący Lucjan Stojek
2. członek Mirosława Rusinowicz
3. członek Maria Pachniak

Powyższy skład osobowy władz statutowych Towarzystwa zatwierdził Sąd Rejonowy w Kielcach, który na posiedzeniu niejawnym wpisał go do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013077 w dniu 30 września 2004 roku.
Władze statutowe Towarzystwa zmieniły swój skład osobowy w dniu 5 marca 2005 roku, gdy na podstawie uchwały członków Walnego Zebrania funkcję skarbnika objęła kol. Grażyna Sindalska w miejsce ustępującego kol. Andrzeja Golonki, co potwierdzone zostało wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013077 (postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach – X Wydział Gospodarczy z dnia 31 maja 2005 roku.)
W dniu 1 czerwca 2005 roku były skarbnik Zarządu Towarzystwa, kol. Andrzej Golonka, w obecności prezesa Towarzystwa Ewy Stencel, przekazał protokołem zdawczo – odbiorczym skarbnikowi obecnej kadencji kol. Grażynie Sindalskiej dokumentację finansową za okres poprzednich kadencji oraz inne zbiory dokumentów dotyczących działalności finansowej Towarzystwa.

Obecnie ilość członków zwyczajnych wynosi 89 osób, oraz jeden członek honorowy; w stosunku do liczby 64 osób na koniec III kadencji jest to znaczny wzrost. Nie oznacza to jednak, że nie należy zabiegać o nowych członków, zwłaszcza ludzi młodych i aktywnych, związanych mocno ze środowiskiem szkolnym. W trosce o dobry wizerunek Towarzystwa i Szkoły propagujemy swoją działalność w lokalnych mediach. Bieżącej informacji o pracy Towarzystwa służy funkcjonująca od kilku lat strona internetowa, która ostatnio dzięki zaangażowaniu Państwa Edyty i Piotra Pobiegów zmieniła swoją szatę graficzną i zawartość merytoryczną. Nowy adres strony brzmi : www.chreptusy.ostrowiec.pl
Popularyzacji naszej organizacji służy także wydana z okazji VIII Zjazdu dwutomowa publikacja pt. Księga Wspomnień …pięć lat później”, która jest obrazem dorobku Szkoły w rocznicę 95 –lecia jej istnienia oraz statutowej 18 – letniej działalności Towarzystwa Absolwentów i Wychowanków.

W okresie IV kadencji Zarząd Towarzystwa odbył 24 posiedzenia w następujących terminach : 26 marca, 11 i 27 października 2004 r., 5 marca, 31 sierpnia, 27 września 2005 r., 12 stycznia, 9 lutego, 6 lipca, 20 września, 23 listopada 2006 r., 22 stycznia, 26 lutego, 23 marca, 24 kwietnia, 25 czerwca, 4 i 25 września, 5 i 19 października 2007 r., 21 i 29 lutego, 9 maja , 28 marca 2008 r.
Zarząd Towarzystwa zwołał ponadto 8 Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w terminach: 27 marca 2004.,5 marca 2005 , 18 marca, 8 października, 9 grudnia 2006 r.,23 marca, 5 października 2007 r., 28 marca 2008 r.

5 października 2007 roku zawiązał się Komitet Organizacyjny VIII Zjazdu Absolwentów Szkoły, który odbył 17 posiedzeń w następujących terminach : 19 października, 19 listopada, 7 grudnia 2007 r., 11 stycznia, 8 i 29 lutego, 14 marca, 18 kwietnia, 9, 16, 27 maja, 3, 10, 17, 18, 23 czerwca i 18 września 2008 r.

Wszystkie te posiedzenia i zebrania w IV kadencji Zarządu i członków Towarzystwa udokumentowane zostały w protokołach znajdujących się w dokumentach Zarządu Towarzystwa.

9 grudnia 2006 roku podjęto uchwałę Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w przedmiocie wysokości wpisowego i składek członkowskich z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. Na podstawie uchwały wysokość wpisowego wynosi nie mniej niż 20 złotych, zaś wysokość składek członkowskich dla emerytów i rencistów nie mniej niż 2 złote miesięcznie, dla pozostałych członków nie mniej niż 3 złote miesięcznie.
5 października 2007 roku uczestnicy Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjęli uchwałę dotyczącą nowelizacji „Regulaminu Przyznawania Stypendiów Towarzystwa Absolwentów Uczniom Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. i upoważnili Zarząd do opracowania nowej wersji Regulaminu, który obowiązuje od 1 listopada 2007 roku.
§ 5 Regulaminu brzmi obecnie :”Poczynając od 1 listopada 2007 r. stypendium stołówkowe może otrzymać więcej niż jeden uczeń, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i bytowej, należycie udokumentowanej i uzasadnionej we wniosku Dyrekcji i Rady Pedagogicznej . Stypendium to przyznawane jest na okresy wskazane w uchwale Zarządu Towarzystwa przyznającego stypendium”.
§ 6 Regulaminu brzmi obecnie : „Stypendium stołówkowe przyznaje się w postaci miesięcznych abonamentów na obiady w stołówce szkolnej”.

W latach 2004 – 2008 uhonorowaliśmy stypendiami „gotówkowymi” pięcioro uczniów. Są to następujące osoby : Piotr Skowron, Małgorzata Szeląg, Agata Gołębiowska, Natalia Żeber i Agnieszka Jędrzejewska, zaś stypendiami „stołówkowymi”w postaci posiłków w stołówce szkolnej obdarowaliśmy dziewięcioro uczniów ze środków własnych Towarzystwa. Ogólna wartość tej pomocy to kwota ok. 7500 złotych.

W okresie IV kadencji najważniejszym wydarzeniem był VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły, który odbył się w dniach 20 – 22 czerwca 2008 roku. Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komitetu Organizacyjnego oraz rozliczenie finansowe kosztów zjazdu przedstawione zostało jego członkom w dniu 18 września 2008 roku i stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania”.(zał. Nr 1)

Mocne więzi oraz integrację środowiska „Chreptusów” stwarzają nie tylko kolejne międzypokoleniowe zjazdy koleżeńskie, ale i cykliczne spotkania „międzyzjazdowe”, organizowane najczęściej w „okrągłą” rocznicę uzyskania matury. Najczęściej w czerwcu poszczególne roczniki a nawet klasy organizują takie spotkania, zapraszając na nie swych najbliższych, wychowawców i profesorów. Integracji naszego środowiska służyła właśnie impreza plenerowa w maju 2004 roku, nazwana „majówką integracyjną”. Miejscem tego spotkania był Park Jurajski w Bałtowie. Szczególną aktywność w organizowaniu towarzyskich spotkań po latach przejawiają głownie roczniki starsze : 1953, 1961, 1966, wzorem których inne roczniki maturalne organizują podobne imprezy, m.in. 1969, 1972, 1986. Przyjacielskie więzi utrzymuje ze soba niezwykle aktywny rocznik 1953, który dwukrotnie każdego roku (w czerwcu i 1 listopada) wyznacza sobie spotkanie w swojej Szkole. W dniach 24 – 25 czerwca 2006 roku maturzyści rocznika 1961 świętowali 45 – lecie matury, zaś rocznik 1966 w tym samym czasie zorganizował jubileusz 40 – lecia matury.

Działalność Towarzystwa w okresie IV kadencji, tak jak w poprzednich latach, koncentrowała się wokół bieżącego życia Szkoły i społeczności uczniowskiej, reagując na jego potrzeby i codzienne troski. Z myślą o poprawę estetyki i modernizację obiektu szkolnego, wspieraliśmy Dyrekcję Szkoły w staraniach zmierzających do przeprowadzenia remontu budynku w ramach tzw. termomodernizacji. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wdrożył do realizacji zaplanowane przedsięwzięcie i dzięki temu uroczystości zjazdowe odbyły się w komfortowych warunkach, godnych rangi tych uroczystości.
Ważnym zadaniem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji Szkoły i utrwalanie pamięci o jej bohaterskich wychowankach. We wrześniu 2005 roku odbyły się w naszym mieście uroczystości upamiętniające 90- tą rocznicę powstania ostrowieckiego harcerstwa. Zarząd Towarzystwa przekazał kwotę 500 złotych na dofinansowanie kosztów tablicy pamiątkowej, umieszczonej na budynku Urzędu Miasta, bowiem tu mieściła się pierwsza siedziba Gimnazjum Męskiego, gdzie powstała wówczas drużyna skautów im. M. Langiewicza.
Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczyli w różnych punktach tych uroczystości harcerskich.
Więzi pokoleniowe i kontakty z dawnymi uczniami i profesorami są kolejnym ważnym aspektem naszych działań w celu integracji środowiska szkolnego „Chreptowicza”. Okazję taką stwarzają szczególnie wydarzenia odświętne, czyli rocznice urodzin i ważne jubileusze. Temu służyły w ostatnich latach odwiedziny w domach Seniorów: prof. Marii Wójcikówny, Janiny Bińczakówny, Witolda Zapałowskiego i Jana Pękalskiego. W szczególny sposób Towarzystwo uhonorowało W. Zapałowskiego i Jana Pękalskiego, bowiem 27 kwietnia 2007 roku, w dniu pożegnania maturzystów rocznika 2006/07, odbył się ceremoniał odnowienia Ich matury kolejno w 75.i 70. rocznicę otrzymania świadectwa dojrzałości. Uroczystość ta miała charakter sentymentalny, ponieważ młode pokolenie uczniów poznało najstarszych absolwentów i odczuło niezwykłe poczucie przynależności do szkolnej wspólnoty. W tym samum dniu , na podstawie § 15 Statutu , nadana została Koledze Andrzejowi Zajączkowskiemu godność członka honorowego Towarzystwa za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa i pomoc dla Liceum Chreptowicza.
Członkowie Towarzystwa podjęli się także opieki nad mogiłami zmarłych Kolegów i Profesorów, szczególnie tych, którzy byli osobami samotnymi. Zarząd sfinansował w październiku 2005 roku opłatę dzierżawną w kwocie 535 zł. miejsca pochówku prof. Romana Pycia na Cmentarzu Komunalnym. Tradycyjnie przed Dniem Święta Zmarłych członkowie Towarzystwa wspólnie z uczniami porządkują mogiły, na których zapalamy znicze i dekorujemy je kwiatami. Każdego roku w dniu Patrona Szkoły – 4 marca pod Pomnikiem Harcerzy na Cmentarzu przy ulicy Denkowskiej składane są wiązanki kwiatów. Rozstania na zawsze są, niestety, wpisane w naszą rzeczywistość i dotyczy to również naszego grona i środowiska szkolnego. W ostatnim czasie śmierć zabrała spośród nas : Janusza Gałkowskiego (10 lipca 2004 r.), Danutę Kozłowską (2 września 2006 r.), Andrzeja Górnisiewicza (13 lutego 2007 r.), Stanisława Doreckiego (13 września 2007 r.), Edwarda Guszkiewicza (24 września 2007 r), Witolda Zapałowskiego (9 grudnia 2007 r.), Henryka Krekorę (4 lutego 2008 r.), Macieja Latalskiego (12 października 2008 r.). We wszystkich tych smutnych uroczystościach zaznaczyliśmy swoją obecność w formie ostatniego pożegnania, kwiatów i zniczy na mogiłach.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe, obrazujące gospodarkę finansową majątkiem Towarzystwa, opracowane przez skarbnika kol. Grażynę Sindalską za okres IV kadencji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. (zał. Nr 2)
Podobnie jak poprzednio, Towarzystwo nie korzystało z żadnych dotacji ani subwencji i było samowystarczalne finansowo. Nie zaciągnęło też żadnych długów ani nie przyjęło żadnych zobowiązań majątkowych bądź finansowych. Stan konta Towarzystwa na dzień 18 października 2008 roku wynosi 43 681 96 złotych.

Ustępujący Zarząd Towarzystwa w okresie IV kadencji realizował cele statutowe z odpowiedzialnością, zaangażowaniem i troską o rzetelne gospodarowanie finansami. Najważniejsze cele dla nowego Zarządu to pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa, głównie spośród młodych pokoleń absolwentów oraz mobilizowanie kolegów z różnych roczników maturalnych do organizacji międzyzjazdowych spotkań koleżeńskich oraz realizacja niezwykle poważnego przedsięwzięcia, jakim będzie jubileusz 100 -lecia Szkoły i IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków.

Załączniki :

1. Sprawozdanie z działalności Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Absolwentów.
2. Sprawozdanie finansowe za okres IV kadencji Towarzystwa .

 

Zarząd Towarzystwa :

Ewa Stencel
Edmund A. Biały
Ryszard Dryjas
Krystyna Kamińska
Andrzej Golonka
Grażyna Sindalska
Justyna Nowak
Alicja Klus
Tadeusz Kidziński

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com