Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sprawozdanie z III kadencji

Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za okres od dnia 4 marca 2000 roku do 27 marca 2004 roku

Objęty niniejszym sprawozdaniem okres III kadencji władz Towarzystwa trwał od 4 marca 2000 roku do 27 marca 2004 roku i obejmował 4 – letnią kadencję ustanowioną na podstawie §19 ust. 2 Statutu Towarzystwa.
4 marca 2000 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków Towarzystwa, w głosowaniu jawnym, podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa.

W wyniku głosowania tajnego nowe władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco :

I. Zarząd Towarzystwa

 1. prezes                Ewa Stencel
 2. wiceprezes          Andrzej Edmund Biały
 3. wiceprezes          Jacek Zięba
 4. skarbnik              Andrzej Golonka
 5. sekretarz            Krystyna Kamińska
 6. członek              Grażyna Sindalska
 7. członek              Justyna Nowak

II. Komisja Rewizyjna

 1. przewodnicząca       Anna Rolska
 2. członek                  Michał Malanowski
 3. członek                  Ryszard Dryjas

III. Sąd Koleżeński

 1. Tadeusz Farbisz (od 17 lutego 2001 roku funkcję tę po zmarłym Koledze pełni Lucjan Stojek)
 2. Aleksandra Wasiewicz
 3. Aleksy Kosman

W powyższym składzie osobowym władze statutowe Towarzystwa pełniły swoje obowiązki do dnia 27 marca 2004 roku.

W dniu 24 marca 2000 roku były prezes Zarządu Towarzystwa, kol. Andrzej E. Biały przekazał protokołem zdawczo – odbiorczym prezesowi obecnej kadencji kol. Ewie Stencel, dokumentację za okres poprzednich kadencji oraz inne zbiory dokumentów dotyczących działalności statutowej Towarzystwa.

W dniu 26 marca 2000 roku Zarząd III kadencji skierował do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach – Wydział I Cywilny wniosek o wpisanie do rejestru zmian w składzie osobowym Zarządu Towarzystwa w osobach wyżej wymienionych. W dniu 21 maja 2001 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu pod numerem 0000013077. Decyzją Urzędu Skarbowego w Ostrowcu w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Towarzystwo otrzymało – NIP 661- 20 – 74 – 665.

W okresie III kadencji Zarząd Towarzystwa odbył 11 posiedzeń w następujących terminach : 24.marca 2000 r.,6.września 2000 r.,10 listopada 2000 r., 22 stycznia 2001 r. 4 czerwca 2001 r., 2 października 201 r., 14 stycznia 2002 r., 7 marca 2002 r., 25 września 2002 r.,28 stycznia 2004 r., 11 lutego 2004 r.

Zarząd Towarzystwa zwołał ponadto 5 Walnych Zebrań Członków Towarzystwa w terminach: 17 lutego 2001 r., 19 października 2001 r., 13 kwietnia 2002 r.,19 października 2002 r., 28 listopada 2003 r.

19 października 2002 roku zawiązał się Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów Szkoły i obradował kolejno w dniach : 12 grudnia 2002 r., 8 stycznia 2003 r., 19 lutego 2003 r., 25 kwietnia 2003 r., 22 maja 2003 roku., 12 czerwca 2003 r., i 9 października, kiedy rozwiązał się. Łącznie w okresie III kadencji zarząd odbył 23 posiedzenia, które udokumentowane zostały w protokołach i znajdują się w dokumentach Zarządu Towarzystwa.

Na zebraniu w dniu 10 listopada 2000 roku Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o zorganizowaniu milenijnego spotkania sylwestrowego w dniu 31 grudnia 2000 roku. Komitet Organizacyjny balu stanowili członkowie Towarzystwa i przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły. W zabawie uczestniczyły 204 osoby; rozliczenie finansowe dokonane 22 stycznia 2001 roku wykazało nadwyżkę w kwocie 4 156,32 zł.. Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu Szkole darowizny w kwocie 1 200 złotych oraz w sprawie dopłaty w kwocie 1 000 złotych do renowacji Pomnika Harcerzy – Uczniów Gimnazjum im. J. Chreptowicza na Cmentarzu Denkowskim. To zadanie zrealizowali członkowie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej . Całkowity koszt renowacji wyniósł 3000 złotych.

W okresie III kadencji najważniejszym wydarzeniem był VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły, który odbył się w dniach 20 – 23 czerwca 2003 roku. Zgromadził 478 osób, w tym 423 absolwentów i 55 osób towarzyszących. W Balu Wspomnień uczestniczyło 352 osoby i 4 na koszt własny. Ogólna liczba absolwentów, wychowanków, nauczycieli, zaproszonych gości i sympatyków Szkoły, którzy zarejestrowani zostali przez Biuro Zjazdowe oraz tych, którzy spontanicznie uczestniczyli w różnych punktach programu zjazdu przekroczyła znacznie ponad 500 osób.

Komitet Organizacyjny zawiązał się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa 19.10.2002 roku w składzie : Ewa Stencel, Edmund A. Biały, Krystyna Kamińska, Grażyna Sindalska, Joanna Paluch, Justyna Nowak, Andrzej Golonka, Ryszard Dryjas, Michał Malanowski, Jacek Zięba, Aleksy Kosman, Lucjan Stojek, Jerzy Nowak, Daniela Stawińska, Tadeusz Kidziński, Anna Rolska, Stanisław Sulik. Członkowie Komitetu przydzieli sobie konkretne zadania, które realizowali w okresie przedzjazdowym, podczas Zjazdu oraz po jego zakończeniu – do dnia 9.10.2003 roku, gdy Komitet Organizacyjny rozwiązał się.

Główne działania Komitetu Organizacyjnego :

 • reklama VII Zjazdu w mediach , na stronach internetowych Towarzystwa i UM (adres witryny http:// republika.pl/absolwenci_chreptusa),
 • opracowanie programu trzydniowego Zjazdu i zaproszeń, wystosowanych do Absolwentów Szkoły (na podstawie znanych i uzyskanych adresów),
 • opracowanie zaproszeń, wystosowanych do Uczestników Zjazdu i zaproszonych gości,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów do rejestracji uczestników – organizacja „biura zjazdowego”,
 • prowadzenie spraw finansowych i tzw. księgowości zjazdowej,
 • zapewnienie noclegów dla przyjezdnych gości,
 • wybór komitetu redakcyjnego „Księgi Wspomnień” : Ewa Stencel, Grażyna Sindalska, Krystyna Kamińska, Stanisław Klusek, Milena Marzec, Teresa Żelazna, Lucjan Stojek, Marek Wójcicki. Publikację (w nakładzie 1000 egzemplarzy) otrzymali uczestnicy Zjazdu, zaproszeni goście, biblioteki szkolne placówek oświatowych Ostrowca, biblioteka WSBiP, Biblioteka Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, nauczycielskie związki zawodowe, obdarowani zostali także sponsorzy i sympatycy Szkoły. Dostępna jest również w ciągłej sprzedaży w Szkole,
 • pozyskanie sponsorów na dofinansowanie wydania publikacji (Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy, Cementownia Ożarów, „Gazeta Ostrowiecka”, księgarnia „Bajka”),
 • ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej 9 Absolwentom i Wychowankom Szkoły – ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Projekt tablicy, jej wykonanie i montaż sfinansował kolega Tadeusz Wojarski ( matura 1961) prezes Zakładów Odlewniczych w Gliwicach,
 • organizacja Mszy Świętej w Kolegiacie Świętego Michała,
 • złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy na grobach zmarłych Profesorów i Kolegów,
 • organizacja Balu Wspomnień w hotelu Gromada oraz spotkania koleżeńskiego na Krzemionkach i bufetu w Szkole,
 • opracowanie scenariusza programu artystycznego w wykonaniu absolwentów i aktualnych uczniów, który zaprezentowany został w sali widowiskowej kina ETIUDA w drugim dniu Zjazdu,
 • opracowanie i wydrukowanie pamiątkowych certyfikatów dla absolwentów rocznika matury 1953 ( w 50 – lecie matury), wręczonych podczas uroczystości oficjalnych,
 • wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. o nadanie jednej z ulic w mieście imienia Józefa Reńskiego; uchwała Nr X/109/2003 stanowi o nadaniu ulicy położonej w części nowo wybudowanego ciągu obwodnicowego miasta Ostrowca na odcinku od ul Żeromskiego do granic miasta nazwę Józefa Reńskiego,
 • wykonanie okolicznościowej dekoracji sali gimnastycznej i na zewnątrz Szkoły,
 • inne niezbędne prace organizacyjne , wynikające z bieżących potrzeb.

Komitet Organizacyjny oraz osoby współpracujące (nauczyciele, uczniowie, członkowie Towarzystwa) wywiązali się wzorowo z powierzonych zadań, których realizację uczestnicy VII Zjazdu ocenili bardzo wysoko. Świadczą o tym liczne pisemne i ustne podziękowania oraz gratulacje. Komitet Organizacyjny Zjazdu wystosował pisemne podziękowania do sponsorów oraz osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w organizacji Zjazdu.

Sprawozdanie finansowe Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu, przyjęte zostało przez członków Towarzystwa w dniu 9 października 2003 roku, którzy podjęli uchwałę o przekazaniu nadwyżki finansowej w kwocie 21 016.03 zł. na konto Towarzystwa z przeznaczeniem na cele statutowe . Na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w dniu 28 listopada 2003 r. przekazano Szkole 5 000 złotych na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz ufundowano 2 stypendia : „gotówkowe” w kwocie 600 złotych na semestr dla ucznia osiągającego wyróżniające wyniki w nauce oraz „żywieniowe” w postaci posiłków w stołówce szkolnej dla ucznia w trudnych warunkach materialnych. Na podstawie opracowanego przez Zarząd regulaminu , stypendium pieniężne za I semestr nauki w roku szkolnym 2003/04 otrzymał uczeń kl. 4b, Piotr Skowron.

Należy podkreślić mocne więzi członków Towarzystwa ze Szkołą, czego dowodem jest udział przedstawicieli Zarządu w uroczystościach szkolnych , troska o Jej dobry wizerunek oraz kultywowanie tradycji i chlubnej historii Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza.

Znaczącym jest także fakt organizowania koleżeńskich spotkań „międzyzjazdowych”, wśród których wyróżnia się rocznik maturalny 1953. Absolwenci ci spotykają się regularnie dwukrotnie każdego roku : w czerwcu w szkole i poza Ostrowcem oraz w dniu 1 listopada , kiedy odwiedzają groby zmarłych kolegów i profesorów, a także organizują spotkanie towarzyskie w gronie przybyłych szkolnych kolegów oraz ich najbliższych. Tradycja stały się także spotkania w tzw. „okrągłą” rocznicę matury. 16- 17 czerwca 2001 roku odbył się zjazd rocznika 1961 w 40 – lecie matury. Uczestniczyło w tym spotkaniu 35 absolwentów oraz profesorowie : L. Stojek , J. Kościuszko. S. Dorecki, S. Szulewska z mężem i dyrektor Szkoły J. Nowak. W poszczególnych etapach spotkania brali udział małżonkowie absolwentów jako osoby towarzyszące. Nadwyżka finansowa uzyskana z tego spotkania w kwocie 250 złotych przekazana została na konto Towarzystwa.

Spotkanie koleżeńskie absolwentów rocznika matury 1972, w czerwcu 2002 roku zorganizowała kol. Barbara Warzycka, na zaproszenie której przybyło do Ostrowca ponad 60 osób. Aktualnie w fazie przygotowań jest spotkanie maturzystów rocznika 1966, które zaplanowano na dzień 29 maja br.

Gospodarując majątkiem Towarzystwa Zarząd III kadencji przekazał łącznie jako darowizny na rzecz Szkoły kwotę 8 536 zł. Szczegółowe sprawozdanie finansowe, opracowane przez skarbnika, kol. A. Golonkę za ten okres stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W okresie III kadencji , podobnie jak poprzednio, Towarzystwo nie korzystało z żadnych dotacji ani subwencji i było samowystarczalne finansowo. Nie zaciągnęło też żadnych długów ani nie przyjęło żadnych zobowiązań majątkowych bądź finansowych . Stan konta Towarzystwa na dzień 27 marca 2004 roku wynosi 24 769 79 zł.

Towarzystwo liczy obecnie 64 członków (w stosunku do 78 na zakończenie II kadencji), w okresie od 4 marca 2000 roku przybyło 6 nowych członków, 20 osób zostało skreślonych z przyczyn statutowych.

Ustępujący Zarząd Towarzystwa w okresie III kadencji realizował cele statutowe z odpowiedzialnością, zaangażowaniem i troską o rzetelne gospodarowanie finansami.

Najważniejsze cele dla nowego Zarządu to pozyskiwanie nowych członków Towarzystwa, głównie spośród młodych pokoleń absolwentów oraz mobilizowanie kolegów z różnych roczników maturalnych do organizacji międzyzjazdowych spotkań koleżeńskich.

 

Zarząd Towarzystwa :

Ewa Stencel
Andrzej E. Biały
Jacek Zięba
Krystyna Kamińska.
Andrzej Golonka
Grażyna Sindalska
Justyna Nowak

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com