Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin przyznawania stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów
Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§1

Stosownie do § 7 pkt 8 Statutu, Towarzystwo Absolwentów ustanawia dwa stypendia zwane „naukowym” i „stołówkowym”, dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim na następujący okres :

  • „naukowe” – dla uczniów klas maturalnych od 1 września do ostatniego dnia nauki,
  • „stołówkowe” – dla uczniów klas I-III od 1 października do końca danego roku szkolnego.

 

§2

Stypendium naukowe może otrzymać uczeń klasy maturalnej osiągający sukcesy dydaktyczne, sportowe lub artystyczne w dotychczasowym okresie nauki w Liceum.

Osiągnięcia te muszą być należycie udokumentowane przez Dyrekcję Szkoły i złożone w formie pisemnego wniosku do Zarządu Towarzystwa.

Przyznanie tego stypendium jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Towarzystwa może przyznać więcej niż jedno stypendium w zależności od sytuacji finansowej Towarzystwa.

 

§3

Stypendium naukowe w kwocie 600 złotych (sześćset złotych) na rok, wypłacane jest jednorazowo przez skarbnika Towarzystwa za stosownym pokwitowaniem, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.

 

§4

Wręczenie stypendium naukowego powinno mieć formę uroczystą i zostać wykorzystane dla celów dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

 

§5

Poczynając od 1 listopada 2007 r., stypendium stołówkowe  może otrzymać więcej niż jeden uczeń osiągający nie mniej niż dobre wyniki w nauce, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i bytowej – należycie udokumentowanej i uzasadnionej we wniosku Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

Stypendium to przyznawane jest na okresy wskazane w uchwale Zarządu Towarzystwa przyznającego stypendium w zależności od posiadanych środków finansowych.

 

§6

Stypendium stołówkowe przyznaje się w postaci miesięcznych abonamentów na obiady w stołówce szkolnej.

§7

Wykupu abonamentu dokonuje skarbnik z funduszy Towarzystwa na podstawie faktury wystawionej przez stołówkę szkolną.

 

§8

Uchwały Zarządu Towarzystwa, przyznające powyższe stypendia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Na każdy rodzaj stypendium powinny wpłynąć do Zarządu wnioski zawierające przynajmniej dwie kandydatury.

§9

Stypendium stołówkowe może być cofnięte uchwałą Zarządu Towarzystwa, jeśli któreś ze stypendystów przestanie spełniać warunki uzasadniające jego przyznanie.

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 1/2015 przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 21marca 2015 roku.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com