Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Historia

Zarys dziejów Towarzystwa na 20-lecie

 20-letnie dzieje naszego Towarzystwa można przedstawić bardzo krótko: założyliśmy je 20 lat temu i działa do tej pory, czego dowodem jest chociażby to, że dzisiaj zebraliśmy się w tak dużym gronie aby uczcić nasz mały jubileusz.

Te 20 lat jednak zobowiązuje do szerszego przedstawienia tematu, szczególnie, że bez formy prawnej środowisko absolwentów i wychowanków „Chreptusa” działa tak naprawdę od ponad 50 lat, a my jako Towarzystwo jesteśmy kontynuatorami działań zapoczątkowanych przez naszych poprzedników dokładnie 3 listopada 1957 r., kiedy to z inicjatywy przedwojennych maturzystów, w tym inz.arch. Józefa Reńskiego – absolwenta pierwszej matury z 1920 roku – zwołano pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Absplwentów i zaplanowano zwołąnie go na 14-15 sierpnia 1958 roku. Data ta źle się kojarzyła ówczesnym władzom PRL (15 sierpnia to rocznica Cudu nad Wisłą i zwycięstwa nad bolszewikami oraz przedwojenny Dzień Wojska Polskiego), które wymogły przesunięcie terminu I Zjazdu i został on ustalony na 20-21 września 1958 r. Zjazd odbył się, a wśród uczestników był także absolwent z 1920 r. – Edward Dryjański ze świadectwem maturanym Nr 1 naszej szkoły.

 Od 1958 do 1988 roku w odstępach 10-letnich odbywały się zjazdy absolwentów i wychowanków „Chreptusa” organizowane przez doraźnie powoływane komitety organizacyjne tworzone przez zakochanych w Naszej Szkole pasjonatów.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu był śp. Józef Reński – absolwent pierwszej matury z 1920 roku – wybitny architekt i urbanista, którego pamięć Towarzystwo uczciło doprowadzając do nadana Jego Imienia ulicy wjazdowej do Ostrowca od strony Radomia.

Komitetowi Organizacyjnemu II i III Zjazdu przewodniczył znany adwokat i działacz ruchu ludowego – śp. Ignacy Kamiński, zaś IV Zjazdu – Nestor Adwokatury Polskiej – Witold Zapałowski, rówieśnik szkoły, którego pożegnaliśmy na zawsze 7 grudnia 2007 roku.

 Podczas IV Zjazdu, który zakończył się 26 czerwca 1988 roku, podjęto uchwałę, że kolejny V Zjazd odbędzie się po 5 latach w czerwcu 1993 roku w 80 rocznicę powstania szkoły. W punkcie 4 uchwały Zjazd zobowiązał „Dyrekcję Liceum oraz administracyjne włądze oświatowe” do wmurowania w budynku szkoły tablicy pamiątkowej na cześć absolwenta naszej szkoły z 1932 roku – mjr Jana Piwnika „Ponurego”, a nadto do trwałego upamiętnienia innych wychowanków i absolwentów poległych w II wojnie światowej.

Rychło okazało się, że adresaci uchwały IV Zjazdu nie są w stanie jej wykonać.

W wyniku przemian społeczno – ustrojowych w Polsce na przełomie lat 1989/1990 powstały warunki prawne do wolnego stowarzyszania się. W gronie zaprzyjaźnionych ostrowieckich absolwentów i wychowanków szkoły, których część uczestniczyła w organizowaniu poprzednich zjazdów, zrodził się pomysł, aby stworzyć organizację, która wykonałaby uchwałę IV Zjazdu oraz podjęła stałą działalność w celu podtrzymywania i utrwalania tradycji szkoły i pamięci jej absolwentów, wychowanków i nauczycieli, a także organizowała kolejne zjazdy i spotkania koleżeńskie. Członkowie tego grona w osobach prawników: mecenasa Witolda Zapałowskiego, Anny Malanowskiej i Edmunda Andrzeja Białego zaproponowali, aby organizacja ta przyjęła formę prawną stowarzyszenia pod nazwą „Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Opracowali projekt statutu oraz zgromadzili dokumenty niezbędne do rejestracji Towarzystwa. W dniu 2 kwietnia 1990 roku 23-osobowy Komitet Założycielski udzielił pełnomocnictw do załatwiania dalszych spraw związanych z założeniem i rejestracją Towarzystwa Tadeuszowi Farbiszowi i Edmundowi Andrzejowi Białemu (chociaż 28 osób wpisało się na wymaganą prawem listę założycieli, 26 wpłaciło składkę po 2000 zł. na pokrycie kosztów rejestracji).

W wyniku podjętych przez pełnomocników działań, postanowieniem z dnia 16 czerwca 1990 r. Sąd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził Statut i zarejestrował nasze Towarzystwo pod sygn. akt I.Ns-Rej-St 19/0, po czym z dniem 13 lipca 1990 r. – po uprawomocnieniu się postanowienia o rejestracji – nadał Towarzystwu w Rejestrze Stowarzyszeń nr 68.

 Po kolejnych procedurach sądowych i w związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego od 21 maja 2001 r. Towarzystwo jest zarejestrowane pod nr KRS-0000013077.

 21 października 1990 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które wybrało Zarząd w składzie: Edmund A. Biały – prezes, Michał Malanowski i Tadeusz Farbisz – wiceprezesi, Krystyna Kamińska – sekretarz, Andrzej Golonka – skarbnik oraz Lucjan Stojek i Jan Milewski – członkowie. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Rolska – przewodnicząca, Justyna Nowak – wiceprzewodnicząca i Elżbieta Golonka – członkini. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Leon Kamiński – przewodniczący, Jan Pękalski – wiceprzewodniczący, Ewa Foremniak – sekretarz oraz Danuta Kozłowska i Janusz Gałkowski – członkowie. Po śmierci Jana Milewskiego – znanego lekarza i społecznika – Jego miejsce w Zarządzie zajął Andrzej Nowak.

 W lutym 1995 r. wybrano władze Towarzystwa II kadencji. Prezesem Zarządu wybrano ponownie Edmunda A. Białego, zaś w skład weszły poza wymienionymi wyżej Ewa Stencel i Aleksandra Wasiewicz.

 W 1996 r. Prezes Towarzystwa Edmund A. Biały udzielił wywiadu redaktorowi Głosu Nauczycielskiego, który ukazał się w nr 32/96. Z komentarza do wywiadu wynikało, że nasze Towarzystwo było jednym z 5 zarejestrowanych towarzystw absolwentów w Polsce. Nasze Towarzystwo liczyło wówczas 100 członków i jak się okazuje, po 20 latach działalności, liczba członków się nie zmieniła.

 W marcu 2001 r. w skład Zarządu III kadencji weszli: Ewa Stencel – prezes, Edmund A. Biały i Jacek Zięba – wiceprezesi, Krystyna Kamińska – sekretarz, Andrzej Golonka – skarbnik, oraz Justyna Nowak i Grażyna Sindalska – członkinie.

 Zarząd IV kadencji wybrany 11 lutego 2004 r. działał w składzie: Ewa Stencel – prezes, Edmund A. Biały i Ryszard Dryjas – wiceprezesi, Krystyna Kamińska – sekretarz, Grażyna Sindalska – skarbnik oraz Alicja Klus, Justyna Nowak, Andrzej Golonka i Tadeusz Kidziński – członkowie.

 W dniu 18 października 2008 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Towarzystwa wybrano władze Towarzystwa V kadencji. W skład Zarządu weszli: Jolanta Fornalska – prezes, Edmund A. Biały i Ryszard Dryjas – wiceprezesi, Anna Jaworska – sekretarz, Grażyna Sindalska – skarbnik oraz Ewa Stencel, Tadeusz Kidziński, Ryszard Spotowski, Edyta Pobiega i Urszula Heba – członkowie.

 W chwili powstania Towarzystwo liczyło 28 członków – założycieli. W kolejnych latach liczba członków zwyczajnych stopniowo zwiększała się, ale równocześnie ubywało tych, których życie dobiegło kresu. Spośród członków – założycieli Towarzystwa śmierć zabrała już w 1991 r. Erazma Lewaczyńskiego (22 lutego), Dobrosława Kostkowskiego (15 mają) i Jana Milewskiego (22 sierpnia). W 2000 r. odeszli z naszego grona Jerzy Golański i Tadeusz Farbisz, w 2004 r. – Maria Leśkiewicz, w 2005 r. – Janusz Gałkowski, w 2006 r. – Danuta Kozłowska. W 2007 r. – Edward Guszkiewicz i Witold Zapałowski oraz w 2008 r. – Józef Henryk Krekora.

 Na koniec 1991 r. Towarzystwo liczyło 65 członków zwyczajnych, na koniec 1992 r. – 91 członków zwyczajnych. W kolejnych latach liczba członków zwyczajnych wynosiła średnio 90 osób. Na koniec 2008 r. wynosiła 92 osoby, a obecnie na 18 czerwca 2010 r. – przekroczyła 100 osób.

W okresie 20 lat działalności Towarzystwo nadało 3 Absolwentom godność Członka Honorowego – Janowi Pękalskiemu (matura 1937) i Andrzejowi Zajączkowskiemu (matura 1960) oraz Tadeuszowi Wojarskiemu (matura 1961) – „za szczególny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa oraz znaczne zasługi dla Szkoły (§  15 Statutu”.

Towarzystwo opiera swą działalność o pracę społeczną członków ( §  4 Statutu).

Główne cele określone w § 6 Statutu to:

 • integrowanie wszystkich absolwentów, wychowanków i przyjaciół byłego Gimnazjum i obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • utrwalanie tradycji Szkoły i pamięci jej absolwentów, wychowanków i nauczycieli oraz innych pracowników

 • udzielanie wszechstronnej pomocy w realizacji zadań Szkoły oraz aktywizowanie absolwentów, wychowanków i przyjaciół do takiej pomocy

 • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej uczniom, absolwentom, wychowankom oraz aktualnym i byłym nauczycielom i innym pracownikom Szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

 • gromadzenie środków materialnych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Towarzystwa.

Cele te Towarzystwo realizowało poprzez:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie czterech międzypokoleniowych zjazdów absolwentów, a mianowicie: V Zjazdu w 1993 r. (385 uczestników), VI Zjazdu w 1998 r. (415 uczestników), VII Zjazdu w 2003 r. (478 uczestników), VIII Zjazdu w 2008 r. (621 uczestników)

 • zorganizowanie bądź zainspirowanie ponad 50 spotkań koleżeńskich poszczególnych roczników lub spotkań klasowych oraz innych imprez integracyjnych dla członków Towarzystwa i społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem roczników 1953, 1961, 1966, 1969. 1972 i 1986

 • udział w uroczystościach szkolnych, zwłaszcza w obchodach święta Patrona Szkoły corocznie 4 marca, w pożegnaniu maturzystów kolejnych roczników, itp.

 • propagowanie tradycji Szkoły i działalności Towarzystwa na łamach prasy i w lokalnych telewizjach

 • udział w uroczystościach harcerskich związanych z kolejnymi rocznicami powstania harcerstwa w Ostrowcu Św., zapoczątkowanego przez drużynę skautów im. Mariana Langiewicza założoną w naszej Szkole w 1915 r. – połączony z dofinansowaniem w 2005 r. kosztów tablic pamiątkowej umieszczonej w 90 rocznicę powstania ostrowieckiego harcerstwa na budynku zajmowanym obecnie przez Urząd Miasta, gdzie w latach 1915 – 1916 znajdowała się siedziba naszej Szkoły

 • ufundowanie – z okzji zjazdów – tablic pamiątkowych, jak: tablica poświęcona pamięci mjr Jana Piwnika – „Ponurego” podczas V Zjazdu w 1993 r., tablica poświęcona pamięci 9 absolwentów i wychowanków Szkoły – ofiar zbrodni katyńskiej podczas VII Zjazdu w 2003 r. oraz tablica pamiątkowa Towarzystwa – odsłonięta w 2008 r. podczas VIII Zjazdu z okazji 18-lecia Towarzystwa

 • redagowanie i wydawanie biuletynów pt. „Na Szkolnej Ławie” – z okazji V i VI Zjazdu Absolwentów oraz obszernych publikacji książkowych – pt. „Księga Wspomnień” na 90-lecie Szkoły z okazji VII Zjazdu i dwutomowej „Księgi Wspomnień…pięć lat później” z okazji VIII Zjazdu

 • inicjowanie działań, które doprowadziły do nadania ulicom w naszym mieście nazw związanych ze społecznością „Chreptusa”, jak ul. Armii Krajowej i ul. Józefa Reńskiego

 • odwiedzanie seniorów – profesorów i absolwentów – przez przedstawicieli Towarzystwa z okazji urodzin i innych ważnych jubileuszów

 • prowadzenie od kilku lat strony internetowej – obecnie pod adresem „www.chreptusy.ostrowiec.pl” – zawierającej bieżące informacje o działalności Towarzystwa

 • opiekę nad mogiłami zmarłych profesorów i absolwentów – zwłaszcza tych, którzy nie pozostawili w Ostrowcu Św. rodzin – przejawiającą się w ich sprzątaniu z udziałem uczniów Szkoły oraz dekorowaniu kwiatami i zniczami przed Dniem Wszystkich Świętych oraz opiece nad pomnikiem naszych harcerzy poległych w 1920 r., gdzie w Dniu Patrona Szkoły skłądane są kwiaty i zapalane znicze. W 2005 r. Towarzystwo sfinansowało koszt 20-letniej dzierżawy miejsca pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Św. prof. Romana Pycia, który zm. 7 lipca 1975 r.

 • fundowanie od 2003 r. stypendiów tzw. „gotówkowych” dla najbardziej wszechstronnie uzdolnionych uczniów klas maturalnych oraz tzw. „stołówkowych” – poprzez finansowanie posiłków w stołówce szkolnej – dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W roku szkolnym 2008/2009 Towarzystwo ufundowało dwa stypendia „gotówkowe” i trzy „stołówkowe”. W roku szkolnym 2009/2010 – jedno „gotówkowe” i dwa „stołówkowe”

 • udzielanie Szkole pomocy finansowej dla pokrycia kosztów remontów lub zakupu koniecznych sprzętów i urządzeń – ostatnio w kwocie 8000 zł. w roku szkolnym 2008/2009

 • udzielanie doraźnej pomocy finansowej absolwentom i wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – np. na koszty leczenia

 • podejmowanie działań wspierających Dyrekcję Szkoły w staraniach o remont budynku szkoły przed VIII Zjazdem Absolwentów oraz uczestniczenie w kosztach tego remontu poprzez sfinansowanie części prac podnoszących estetykę budynku

Od początku swego istnienia nasze Towarzystwo nie korzystało z dotacji lub subwencji zewnętrznych i finansuje swoją działalność ze środków pochodzących z wpisowego i skłądek członkowskich oraz darowizn i nadwyżek finansowych wynikających z rozliczenia kosztów kolejnych zjazdów, a także spotkań koleżeńskich.

 Wszystkie środki gromadzone są na rachunku bankowym – obecnie w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001.

Pomimo że środki te były i są skromne, to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Członków i Przyjaciół Towarzystwa i ich bezinteresowności, jako jedyne towarzystwo absolwentów mamy własne „logo” zaprojektowane przez kol. Norberta Rasińskiego (matura 1993), gdy był jeszcze studentem V roku ASP w Warszawie. Także On bezinteresownie zaprojektował i nadzorował wykonanie Sztandaru Towarzystwa oraz tzw. „deski na gwoździe” do Sztandaru. Członkowie Towarzystwa – Tadeusz Farbisz (tekst) oraz Stanisław Połetek (matura 1962) (muzyka) – są autorami Hymnu Szkoły, który został uznany zwyczjowo za Hymn Towarzystwa. Uczynili to także bezinteresownie, podobnie jak kol. Tadeusz Wojarski (matura 1961), który jest fundatorem trzech tablic pamiątkowych opisanych wyżej i odsłoniętych podczas trzech ostatnich Zjazdów Absolwentów.

 Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia społeczna praca członków zespołów redakcyjnych obszernych publikacji książkowych w postaci jednotomowej „Księgi Wspomnień” na 90-lecie Szkoły z okazji VII Zjazdu i dwutomowej „Księga Wspomnień…pięć lat później” na 95-lecie z okazji VIII Zjazdu Absolwentów. Wszyscy oni – a zwłaszcza kol. Ewa Stencel, Grażyna Sindalka i Teresa Żelazna-Gwizd – poświęcili w ciągu tych lat bardzo dużo własnego czasu oraz prywatne środki na gromadzenie materiałów do publikacji, ich redagowanie, korekty, nadzorowanie druku i wiele innych czynności, które zaowocowały wspaniałymi edytorsko i merytorycznie książkami.

 Nie sposób wymienić wszystkich, których społeczny wysiłek składał się przez 20 lat na sukcesy Towarzystwa, a przede wszystkim na to, że realizowało ono swoje statutowe cele tylko dzięki bezinteresownemu społecznemu zaangażowaniu Członków i Przyjaciół Towarzystwa.

Ostrowiec Św. 18 czerwca 2010 r.

Opracował:

Edmund Andrzej Biały (matura 1961 r.)

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com